Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroWYKONANIE I MONTAŻ REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH BIBLIOTECZNYCH - rozstrzygnięte

WYKONANIE I MONTAŻ REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH BIBLIOTECZNYCH - rozstrzygnięte

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie informuje, że w konkursie ofert na wykonanie dostawy p.n. „Wykonanie i montaż regałów przejezdnych bibliotecznych”.

 

 wpłynęło 14 ofert z następującymi cenami brutto:

    1.1  VARIA Wojciech Marzec

           02-797 Warszawa, ul. Klimczaka 8/35               - cena    46.774,44 zł

    1.2  KARINA Jacek Wojtasik

           01-013 Warszawa, ul. Kacza 9/D                       - cena    48.767,04 zł

    1.3  MTL ASCO Sp. z o.o.

           44-120 Pyskowice, ul. Wielowiejska 53            - cena    48.486,60 zł

    1.4  SILESIA MEBLE Sp. z o.o.  

           44-230Czerwionka-Leszczyny, ul. Furgała 33  - cena    41.328,00 zł

    1.5  Zakład Produkcyjno-Usługowy ‘MET-LAK’

           83-250 Skarszewy, ul. Kościerska 7                  - cena    39.372,30 zł

    1.6  Firma Produkcyjno-Handlowa PROGMET

           43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 218                    - cena    44.083,20 zł

    1.7  KONSMET CENTRUM Sp.J.

           60-308 Poznań, ul. Grunwaldzka 112                - cena    44.692,05 zł

    1.8  Firma Handlowo-Usługowa „EWA”

           05-126 Nieporęt, ul. Różana 24 B                     - cena     42.890,10 zł

    1.9  BudMax Sp. z o.o.

           80-175 Gdańsk, ul. A. Gabrysiak 4                   - cena     45.294,75 zł

    1.10  METALSPRZĘT Sp z o.o  

           35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 2         - cena     49.000,00 zł

    1.11  KJK Meble Sp. z o.o.

            40-384 Katowice, ul. Bednorza 2A-6               - cena    46.494,00 zł

    1.12  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe

            SKRAWMET    Sp. J.

            09-200 Sierpc, ul.Wróblewskiego 2                 - cena    40.344,00 zł

    1.13 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo

            Handlowe „MAROL”

            09-414 Brudzeń                                                 - cena   37.392,00 zł

    1.14 Międzynarodowe Centrum

            Budownictwa Sp. z o.o.

            02-383 Warszawa, ul.Grójecka 128                   - cena  57.810,00 zł

2.  Oferty  nr  1.5  i  1.13  z najniższymi  cenami  nie spełniły  warunków  udziału w postępowaniu.

Brak  oświadczeń z ZUS-u i US o nie zaleganiu z   opłaceniem podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz opisu technicznego regałów.  

3. Komisja wybrała następną w kolejności najtańszą ofertę, która spełniła wszystkie wymogi formalne t.j.firmę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„SKRAWMET” S.J.

09-200 Sierpc, ul. Wróblewskiego 2


Ciechanów, dnia 22.03.2013r.

Znak sprawy: 231-1/13

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, z późn. zm. (Dz. U. z 2010 R. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 z późn.zm.)

z a p r a s z a do udziału w konkursie ofert na realizację zamówienia:

pn. "WYKONANIE I MONTAŻ REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH BIBLIOTECZNYCH."

Zakres zamówienia obejmuje: 
- wykonanie oraz montaż regałów metalowych we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu.

Wykaz regałów wraz z szczegółowym opisem stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz stanowi integralną część formularza cenowego.

Oferowany asortyment musi być nowy, spełniać wymogi Zamawiającego określone w zał. nr 2 niniejszego ogłoszenia, spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty i deklaracje zgodności poświadczające jego bezpieczeństwo, funkcjonalność i jakość.

Zainteresowani proszeni są o złożenie ofert do dnia 5 kwietnia 2013r. do godziny 12.00 na adres : 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 06-400 Ciechanów , ul. Narutowicza 9, pok. 131.

Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty, jakie mają obowiązek dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w konkursie:

1) cenę dostawy brutto ( załącznik nr 1), 
2) podpisany załącznik nr 2 do ogłoszenia, 
3) określony przez Wykonawcę opis techniczny przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 3) , 
4) termin wykonania (formularz cenowy), 
5) oświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
6) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego),

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Oferty , które nie będą zawierały w/w dokumentów zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest: 
Cena 100%

Punkty przyznane za kryterium będą liczone wg. wzoru:

Cena najniższej oferty x 100 x 100% / Cena oferty badanej

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert. Na okoliczność tę zostanie zawarta umowa dwustronna. 
Miejsce i datę podpisania umowy określi pisemnie Zamawiający.

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: 
1. Pani Dorota Rejniak -Kmita ( tel. 608 840 331 )

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy (zał. nr 1) 
2. Wykaz i opis regałów (zał. nr 2) 
3. Opis techniczny regałów ( zał. nr 3)

stopka