Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroUSŁUGA POLIGRAFICZNA DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE

USŁUGA POLIGRAFICZNA DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE

Ciechanów, dnia 31. 03. 2016r.

Znak sprawy: KAG.231-2/16

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, z a p r a s z a  do złożenia oferty na realizację zamówienia:

pn. „USŁUGA POLIGRAFICZNA DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE”

 

Wykaz druków studenckich wraz z opisem stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz stanowi integralną część formularza cenowego.

Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie według konkretnych zamówień składanych przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zamówienia do Wykonawcy, po uprzednim dostarczeniu i zaakceptowaniu próbki w postaci pierwszego egzemplarza stanowiącego wzór do akceptacji przed dalszym drukiem.

Osobą wyznaczoną do uzgadniania i akceptacji wyglądu powstałych próbek, jak również uzgodnień w sprawach akceptacji dalszego wydruku jest Pan Władysław Bugdal tel. 23 672 20 50  wew. 2011.  

Ceny jednostkowe netto w trakcie trwania umowy nie mogą ulec zmianie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych druków.

W razie zmiany ilości zamówionych druków (zmniejszenie lub zwiększenie ilości) wartością całkowitą zamówienia będzie faktyczna ilość dostarczonych druków pomnożona przez ceny jednostkowe z oferty.

W przypadku powstania nowych wymagań w stosunku do obowiązujących wzorów lub innych zmian w zamawianych drukach, wpływających na  zwiększenie lub zmniejszenie kosztów, wymagane będzie sporządzenie zestawienia rocznego z  rozliczeniem  ilościowym  i wartościowym powstałych egzemplarzy.

Zainteresowani proszeni są o złożenie ofert do dnia 12. 04. 2016r. do godziny 12.00  na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
06-400 Ciechanów ul. Narutowicza 9, pok. 131.

 

Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty, jakie mają obowiązek dostarczyć  Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1. cenę dostawy netto i brutto (załącznik nr 1) wraz z wypełnionym wykazem druków ( załącznik nr 2),
  2. potwierdzony termin wykonania podany w formularzu cenowym,
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (wpis do ewidencji działalności gospodarczej,  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego),
  4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę.
Oferty, które nie będą zawierały w/w dokumentów zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

 Cena  100%

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert.
Na okoliczność tę po wyłonieniu oferenta zostanie zawarta umowa dwustronna.
Miejsce i datę podpisania umowy określi pisemnie Zamawiający, po wyborze oferty.

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
1. Pan Władysław Bugdal (tel.– 23 672 20 50 wew. 2011) -  sprawy merytoryczne
2. Pan Andrzej Polens ( tel. 23 6722050 wew. 2151) - sprawy formalne związane z procedurą.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)
  2. Wykaz druków studenckich (zał. nr 2)
  3. Umowa
  4. Wzory

stopka