Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroZakup i dostawa oprogramowania dydaktyczno-przemysłowego obrabiarek sterowanych numerycznie CNC-CAM z postprocesorem i edytorem kodu NC na 16 stanowisk

Zakup i dostawa oprogramowania dydaktyczno-przemysłowego obrabiarek sterowanych numerycznie CNC-CAM z postprocesorem i edytorem kodu NC na 16 stanowisk

UWAGA !!!

   Z uwagi na przedłużony czas niezbędny na wyjaśnienia zapytania przedlużamy termin na składanie ofert:
" Ofertę należy złożyć do dnia 02 grudnia 2015 r. do godz. 9.00 w Ciechanowie ul.Narutowicza 9 w pok. 131."

Kanclerz

KAG. 231 - 8/ 2015 Ciechanów, dnia 16.11.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień Publicznych na podstawie artykułu 4 pkt. 8 ustawy z dnia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.):

1. Zamawiający:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
NIP: 566-18-05-832
REG: 130869208

2. Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa oprogramowania dydaktyczno-przemysłowego obrabiarek sterowanych numerycznie CNC-CAM z postprocesorem i edytorem kodu NC na 16 stanowisk dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie obejmuje dostawę, instalację i szkolenie z oprogramowania dydaktyczno-przemysłowego obrabiarek sterowanych numerycznie CNC-CAM z postprocesorem i edytorem kodu NC na 16 stanowisk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.

2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

3. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3.

Termin realizacji zamówienia:

Dostawa w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

2. Oferta powinna być:
- sformułowana w języku polskim w sposób czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania Ofertowego,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
- podpisana czytelnie przez oferenta.

a) wypełniony formularz oferty (zał nr 2).

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:

OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: „Dostawę, instalację i szkolenie z oprogramowania dydaktyczno-przemysłowego obrabiarek sterowanych numerycznie CNC-CAM z postprocesorem i edytorem kodu NC na 16 stanowisk dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie nie otwierać przed godz. 12ºº dnia 20.11.2015 r.

4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, pok. 131 do godz. 9ºº w terminie do dnia 30.11.2015 r.

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.11. 2015 r. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

6. Oferty niekompletne lub złożone w innej formie niż wymagana forma określona w zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie składania ofert zostaną uznane przez Zamawiającego za nieważne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia wymaganych dokumentów.

7. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznakowania koperty przez Wykonawcę.

8. Zamawiający może zaprosić Oferenta do zaprezentowania proponowanego oprogramowania w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami, nie później niż 3 dni po otwarciu ofert.

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty powinna być podana w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN z dokładnością do jednego grosza. Cena końcowa oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości.

6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

a)  oferty cenowe złożone w wyznaczonym terminie zostaną poddane ocenie wg kryterium: CENA 100%,

b) o wyborze oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe oraz zamieścili informację na stronie internetowej.  

7. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie zamówienia:

Adam Ostrowski - tel. (23) 673 75 78 lub 602 778 206,

w sprawie procedury:

Andrzej Polens - tel. (23) 673 75 78,

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia.
  2. Formularz oferty.
  3. Projekt umowy.

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO I ODPOWIEDZI:

Pytanie 1.
Zalączniki do pytania.

Protokół z postepowania Zamówienia Publicznego.

stopka