Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA i NAUK HUMANISTYCZNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE X 2014r.

ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA i NAUK HUMANISTYCZNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE X 2014r.

                                                                                   Ciechanów, dnia 08.10.2014r.

Znak sprawy: 231-3/14

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, z a p r a s z a do złożenia oferty na realizację zamówienia:

pn. „ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA i NAUK HUMANISTYCZNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE.”

 

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę, rozładunek oraz ustawienie sprzętu we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach;

- szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu.

Wykaz pomocy dydaktycznych wraz z szczegółowym opisem stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz stanowi integralną część formularza cenowego.

Oferowany asortyment musi być nowy, spełniać wymogi Zamawiającego określone w zał.    nr 2 niniejszego ogłoszenia, spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty i deklaracje zgodności poświadczające jego bezpieczeństwo, funkcjonalność i jakość, instrukcje obsługi i konserwacji.

Wszystkie dokumenty i instrukcje w języku polskim

Zainteresowani proszeni są o złożenie ofert do dnia 24 października 2014r. do godziny 11.00 na adres :

            Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

            06-400 Ciechanów , ul. Narutowicza 9, pok. 131.

 

Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty, jakie mają obowiązek dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1. cenę dostawy brutto ( załącznik nr 1) wraz z wypełnionym wykazem pomocy             ( załącznik nr 2),
  2. potwierdzony termin wykonania podany w formularzu cenowym,
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego),
    1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)
    2. Wykaz pomocy dydaktycznych (zał. nr 2)

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność                        z oryginałem przez Wykonawcę.

Oferty , które nie będą zawierały w/w dokumentów zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

 

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

Cena                                 100%

 

Punkty przyznane za kryterium będą liczone wg. wzoru:

Cena najniższej oferty x 100        x 100%

           Cena oferty badanej                        

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert.

Na okoliczność tę zostanie zawarta umowa dwustronna.

Miejsce i datę podpisania umowy określi pisemnie Zamawiający, po wyborze oferty.

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

  1. Pani Katarzyna Korycińska-Koniczuk ( tel.– 604698663)

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)
  2. Wykaz pomocy dydaktycznych (zal. nr2).

stopka