Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Ciechanów, dnia 16.09.2014r.

Dotyczy:
wykonania dostawy pn. „ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie z siedzibą przy ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie informuje, że w prowadzonym w/w konkursie ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Firmę:

YAMO Sp. z o.o.
Oddział Katowice
ul. Roździeńskiego 188b
40-203 Katowice

cena - 95.478,75 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Powyższa oferta uzyskała maksymalną ilość punktów przyznanych zgodnie z ustalonymi kryteriami ocen.


 

Ciechanów, dnia 04.09.2014r.

Znak sprawy: 231-2/14

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, z a p r a s z a  do złożenia oferty na realizację zamówienia:

pn. „ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PAŃSTWOWEJ  WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE.”

 

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę, rozładunek oraz ustawienie sprzętu we wskazanych przez  Zamawiającego pomieszczeniach.

Wykaz sprzętu komputerowego wraz z szczegółowym opisem stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz stanowi integralną część formularza cenowego.

Oferowany asortyment musi być nowy, spełniać wymogi Zamawiającego określone w zał. nr 2 niniejszego ogłoszenia, spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty i deklaracje zgodności poświadczające jego bezpieczeństwo, funkcjonalność i jakość.

Zainteresowani proszeni są  o złożenie ofert  do dnia  16 września 2014r. do godziny 12.00  na adres :

            Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów , ul. Narutowicza 9, pok. 131.

 Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty, jakie mają obowiązek dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1. cenę dostawy brutto ( załącznik nr 1) wraz z wypełnionym wykazem sprzętu tj. ceny brutto poszczególnego asortymentu oraz łącznie ( załącznik nr 2),
  2. potwierdzony termin dostawy podany w formularzu cenowym oraz podany okres gwarancji sprzętu , który nie może być mniejszy niż 24 miesiące,
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności  gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (wpis do ewidencji działalności gospodarczej,  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).
    1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)
    2. Wykaz sprzętu komputerowego (zał. nr 2)

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę.

Oferty , które nie będą zawierały w/w dokumentów zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

Cena  100%

Punkty przyznane za kryterium będą liczone wg. wzoru:

Cena najniższej oferty x 100   x 100% /Cena oferty badanej 

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert.

Na okoliczność tę zostanie zawarta umowa dwustronna.

Miejsce i datę podpisania umowy określi pisemnie Zamawiający, po wyborze oferty.

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

  1. Pan Rafał Kostka  ( tel.– 23 654 98 08)

Załącznik nr 1
Załączniki nr 2

stopka