Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroUSŁUGA POLIGRAFICZNA DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE

USŁUGA POLIGRAFICZNA DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE

Ciechanów, dnia 01.04.2014r.

  

Dotyczy: konkursu ofert na wykonanie zamówienia pn. „Usługa poligraficzna dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie”.                                                   

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie z siedzibą przy  ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie informuje, że w prowadzonym w/w konkursie ofert  wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez  firmę:

HONESTA Piotr Dobrzyniecki

ul. Międzyborska 50/57 ,  04-041 Warszawa

Oddział Ciechanów                                           - cena 21.915,68 zł brutto

                                   

Uzasadnienie wyboru: Oferta była najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert jakim była cena.

 


Ciechanów, dnia 19.03.2014r.

Znak sprawy: 231-1/14

„USŁUGA POLIGRAFICZNA DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE.”

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie niniejszym dokonuje modyfikacji w/w konkursu ofert.

Modyfikacja polega na wprowadzeniu nowego załącznika nr 2 do ogłoszenia oraz załącznika nr 3 i nr 4( gilosz i matryce).

Nowy termin składania ofert upływa z dniem 01 kwietnia 2014r. godz.12.

 


 

 

Ciechanów, dnia 06.03.2014r.

Znak sprawy: 231-1/14

„USŁUGA POLIGRAFICZNA DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE.” 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie informuje, że przesuwa termin ukazania się modyfikacji na 14.03.2014r. 

Nowy  termin składania ofert zostanie podany w modyfikacji.

 


Ciechanów, dnia 26.02.2014r.

 

Znak sprawy: 231-1/14

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie informuje, że w dniu 06.03.2014r. ukaże się na naszej stronie internetowej modyfikacja ogłoszenia na realizację zamówienia: pn. „USŁUGA POLIGRAFICZNA DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE.”

W związku z powyższym termin złożenia ofert w dniu 28.02.2014r. jest nieaktualny. Nowy przedłużony termin składania ofert zostanie podany w modyfikacji.

 


 

Znak sprawy: 231-1/14 Ciechanów, dnia 12.02.2014 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia:

pn. „USŁUGA POLIGRAFICZNA DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE"

Wykaz druków studenckich wraz z opisem stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz stanowi integralną część formularza cenowego.
Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zamówienia do Wykonawcy.
Ceny jednostkowe w trakcie trwania umowy nie mogą ulec zmianie.
W razie zmiany ilości dostarczonych druków, wartością całkowitą zamówienia będzie faktyczna ilość dostarczonych druków pomnożona przez ceny jednostkowe z oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych druków.

Zainteresowani proszeni są o złożenie ofert do dnia 28 lutego 2014 r. do godziny 12.00 na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9, pok. 131.

Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty, jakie mają obowiązek dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) cenę dostawy brutto (załącznik nr 1) wraz z wypełnionym wykazem druków (załącznik nr 2),
2) potwierdzony termin wykonania podany w formularzu cenowym,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego),

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Oferty, które nie będą zawierały w/w dokumentów zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

Cena     100%

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert.
Na okoliczność tę po wyłonieniu oferenta ,zostanie zawarta umowa dwustronna.
Miejsce i datę podpisania umowy określi pisemnie Zamawiający, po wyborze oferty.

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
1. Pan Jan Niesiobędzki (tel. (23) 672 20 50 wewn. 2010 lub kom. 501 546 209) - sprawy merytoryczne
2. Pani Wiesława Rajewska (tel. (23) 672 20 50 wewn. 2151) - sprawy formalne związane z procedurą.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)
2. Wykaz druków studenckich (zał. nr 2)

 

stopka