Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroNAJEM LOKALU PRZEZNACZONEGO NA PUNKT MAŁEJ GASTRONOMII W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE UL. NARUTOWICZA 9

NAJEM LOKALU PRZEZNACZONEGO NA PUNKT MAŁEJ GASTRONOMII W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE UL. NARUTOWICZA 9

PROTOKÓŁ

z dnia 17.02.2014r. na okoliczność porównania ofert i wyboru Oferenta w konkursie p.n.

„Najem  lokalu przeznaczonego na punkt małej gastronomii w Państwowej  Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie ul. Narutowicza 9”.

 

1. W konkursie wpłynęły trzy  oferty z następującymi cenami jednostkowymi najmu:

1.   F.H.U. BEHAPOŻ

      Jadwiga Suska

     ul.  Jana Lechonia 1

     06-400 Ciechanów               -   15,00 zł/m² na miesiąc i 6,0  zł/m² za III kw.     

 

2.   P.P.U.H. „Fantazja”

      Beata  Miłoboszewska

      ul. Nadrzeczna 6

      06-400 Ciechanów                 - 8,10 zł/m² na miesiąc i 2,60 zł/m² za III kw.

 

3. Usługi gastronomiczne

    Bogusława Elżbieta Mikołajczak

    ul. Kicińskiego 68

    06-400 Ciechanów                  -  8,00 zł/m² na miesiąc i 3,00 zł/m² za III kw.

 

 

2. Powyższe oferty spełniły wszystkie wymogi formalne.

Komisja biorąc pod uwagę wysokość cen jednostkowych oświadcza, że wygrała w tym konkursie firma nr 1 t.j.

    F.H.U. BEHAPOŻ

    Jadwiga Suska

     ul.  Jana Lechonia 1

     06-400 Ciechanów               

 


 

REGULAMIN KONKURSU OFERT       

 

NA NAJEM LOKALU PRZEZNACZONEGO NA PUNKT MAŁEJ GASTRONOMII W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE UL. NARUTOWICZA 9

 

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej

www.pwszciechanow.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9.

1. Informacje ogólne.

1.1 Informacje o Zamawiającym.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

06-400 Ciechanów

ul. Narutowicza 9

Tel. 23-672-20-50 lub 23-673-75-78

Fax. 23-672-26-44

1.2 Informacja o przedmiocie konkursu

Zamawiający ogłasza konkurs ofert na:

„ Najem lokalu przeznaczonego na punkt małej gastronomii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie ul. Narutowicza 9”.

 

1.3 Lokalizacja pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia:

Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gastronomicznej ( serwowanie gotowych produktów spożywczych w tym ciepłych dań tzw. jednogarnkowych i innych podgrzanych) i zlokalizowany jest w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie.

Bufet winien być czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9°° do 15°° lub innych wg uznania, jednak łącznie 6 godzin otwarcia dziennie, i w dni nauki w ramach studiów niestacjonarnych ( zajęcia w piątek od 16°° do 20°°, sobotę i niedzielę od 8°° -18°°).

2. Przedmiot konkursu.

2.1 Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan, centralnego ogrzewania z węzła cieplnego, wentylację mechaniczną, zimną i ciepłą wodę, p-poż.

     Lokal posiada łączną pow. 73,77 m² i składa się z :

- sali konsumenckiej,

- zmywalni naczyń stołowych,

- magazynu,

- zaplecza kuchennego.

 

2.2 Po wynajęciu od Uczelni lokalu Najemca zobowiązany będzie do prowadzenia punktu gastronomicznego na następujących zasadach:

· serwowania dla studentów, pracowników i gości Uczelni gotowych produktów spożywczych,      

· utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniu zgodnie z wymogami odpowiednich służb tj. sanitarno-epidemiologicznych, bhp i ochrony przeciwpożarowej, inspekcji pracy, nadzoru budowlanego,

· wyposażenie we własnym zakresie, według potrzeb i na własny koszt najmowanych pomieszczeń w urządzenia niezbędne do prowadzenia w/w działalności ,

  • na własny koszt Oferent będzie przeprowadzał naprawy niezbędne dla zachowania przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym ponad zużycie, będące wynikiem prawidłowego użytkowania.  

2.3 Najemca będzie ponosić poza czynszem koszty opłat eksploatacyjnych , których wysokość wynika   ze wskazań urządzeń pomiarowych lub innych ustaleń takich jak: energia elektryczna, woda zimna i ciepła, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, ogrzewanie, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie majątkowe.

2.4 Wynajmujący wykona podliczniki na energię elektryczną i wodę użytkową.

2.5 Najemca zobowiązany jest do uzgodnienia wystroju wnętrza sali konsumenckiej z Wynajmującym.

 

3.   Termin realizacji umowy:

Okres wynajmu lokalu - od dnia podpisania umowy na okres 3 lat.

4.   Opis sposobu przygotowania oferty:

 

4.1   Oferta powinna zawieraćnastępujące dokumenty:

     • wypełniony formularz ofertowy/ druk w załączeniu / ,

     •   ksero dowodu wpłaty wadium,

     • dokumenty uwiarygodniające Oferenta zgodnie z pkt. 5 niniejszego regulaminu.

 

4.2 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Oferentów.

       Wizji lokalnej Oferenci dokonająindywidualnie.

       Oferta musi byćpodpisana przez osobę/osoby/ uprawnionądo występowania w imieniu Oferenta.

.

4.3. Oferta sporządzona przez Oferenta musi zawierać:

a/ oferowaną stawkę czynszu netto za 1 m² powierzchni użytkowej za okres 1 m-ca.,

b/ oferowaną stawkę czynszu netto za 1 m² powierzchni użytkowe za okres 1 m-ca w okresie wakacji od lipca do września.

Uwaga: Stawka czynszu netto za 1 m²/m-c nie może być niższa niż 4 zł oraz w okresie wakacji 2,5 zł/m².

Oferty z ceną niższą zostaną odrzucone.

W przypadku otrzymania równorzędnych ofert , rozstrzygnięcie konkursu zapadnie w trybie bezpośredniej licytacji.

4.4 Opakowanie i oznakowanie ofert.

     Oferty należy składać

w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach.

     Koperta powinna byćzaadresowana:

     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

     06-400 Ciechanów

     ul. Narutowicza 9

     oraz następująco oznakowana:

     Oferta konkursowa (zamienna, względnie wycofanie oferty).

„Najem lokalu przeznaczonego na punkt małej gastronomii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowejw Ciechanowie ul. Narutowicza 9”

Koperta powinna byćponadto opatrzona nazwąi dokładnym adresem oferenta.

4.5 Termin i miejsce składania ofert.

Pisemne oferty należy składać w budynku PWSZ ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie w pokoju    nr 208 lub 215 do dnia 11.02.2014r. do godz. 12°°.

     Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.02.2014r. o godz. 11°°.

5. Warunki wymagane od Oferentów i dokumenty uwiarygodniające.

5.1 Aktualne zaświadczenie/ z datą wystawienia nie później niż6 miesięcy licząc od

     daty składania ofert/ z właściwego organu rejestrowego , że Oferent jest uprawniony do

występowania w obrocie prawnym, potwierdzające że profil działania Oferenta odpowiada

profilowi działalności objętej postępowaniem oraz wskazujące osobęupoważnionądo

dokonywania czynności prawnych w imieniu Oferenta.

5.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków- wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert.

5.3 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert.

5.4 Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej , zapoznaniu sięz dokumentami konkursu oraz ich akceptacji.

5.5Ksero pokwitowania wpłaty wadium.

5.6 Parafowany projekt umowy najmu.

     Dokumenty, o których mowa powyżej mogąbyćprzedstawione w formie oryginału albo

kserokopii poświadczonych za zgodnośćz oryginałem.

Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

 

6.   Kryteria oceny ofert.

 

6.1 Jako kryterium wyboru ofert przyjmuje siękryterium najkorzystniejszej ceny jednostkowej najmu ( waga 100%).

7. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

7.1 Każda składana oferta musi byćzabezpieczona wadium w wysokości 1000 PLN/ słownie:

tysiąc złotych/ wpłacone na konto Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

nr 63 1020 1592 0000 2302 0084 5701.

Oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Wadium musi byćwniesione nie później niżw terminie składania ofert tj. do 11.02.2014r.

     do godz. 12.00

7.2 Zwrot wadium:

     a/ Zamawiający dokonuje zwrotu wadium z chwilą:

     - zawarcia umowy,

     - unieważnienia przez Zamawiającego konkursu,

     b/ Zamawiający zobowiązany jest zwrócićwadium w ciągu 3 dni od zgłoszenia pisemnego

         wniosku przez Oferenta:

       - który wycofał ofertęprzed upływem terminu do składania ofert,

       - którego oferta została uznana za nieważną.

7.3 Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

       - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

       - zawarcie umowy stało sięniemożliwe z winy Oferenta,

       - Oferent przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.

 

8. Tryb udzielania wyjaśnieńwarunków konkursu.

 

   Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Pan Adam Ostrowski tel. 23 672 20 50 lub   23 673 75 78 wewn. 2081.

   Wizji lokalnej dokona Oferent indywidualnie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

   terminu z Panem Adamem Ostrowskim.

Załączniki Warunków Konkursu:

1. Wzór oferty.

2. Projekt umowy.

 

stopka