Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroNAJEM LOKALU PRZEZNACZONEGO NA PUNKT MAŁEJ GASTRONOMII

NAJEM LOKALU PRZEZNACZONEGO NA PUNKT MAŁEJ GASTRONOMII

 

REGULAMIN KONKURSU OFERT

NA NAJEM LOKALU PRZEZNACZONEGO NA PUNKT MAŁEJ GASTRONOMII W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ UL. WOJSKA POLSKIEGO 51 W CIECHANOWIE

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej www.pwszciechanow.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9.

1. Informacje ogólne.
1.1 Informacje o Zamawiającym.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
Tel. 23-672-20-50 lub 23-673-75-78
Fax. 23-672-26-44
1.2 Informacja o przedmiocie konkursu
Zamawiający ogłasza konkurs ofert na:

„Najem lokalu przeznaczonego na punkt małej gastronomii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie”.

1.3 Lokalizacja pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia:
Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gastronomicznej i zlokalizowany jest w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie.

2. Przedmiot konkursu.
2.1 Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan, centralnego ogrzewania z kotłowni gazowej.
Lokal posiada łączną pow. 87 m² i składa się z 4 pomieszczeń:
- kuchni,
- sanitariatu,
- korytarza,
- zaplecza kuchennego.

2.2 Po wynajęciu od szkoły lokalu Najemca zobowiązany będzie do prowadzenia punktu gastronomicznego na następujących zasadach:
• serwowania dla studentów, pracowników i gości Uczelni posiłków ciepłych obiadowych, i jednogarnkowych, kanapek i przekąsek, ciasta i ciastek, ciepłych i chłodnych napojów,
• utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniu zgodnie z wymogami odpowiednich służb tj. sanitarno-epidemiologicznych, bhp i ochrony przeciwpożarowej, inspekcji pracy, nadzoru budowlanego,
• wyposażenie we własnym zakresie, według potrzeb i na własny koszt najmowanych pomieszczeń w urządzenia niezbędne do prowadzenia w/w działalności ,
• na własny koszt Oferent będzie przeprowadzał naprawy niezbędne dla zachowania przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym ponad zużycie, będące wynikiem prawidłowego użytkowania.
2.3 Najemca będzie ponosić poza czynszem koszty opłat eksploatacyjnych , których wysokość wynika ze wskazań urządzeń pomiarowych lub innych ustaleń takich jak: energia elektryczna, woda zimna i ciepła, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, ogrzewanie, gaz, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie majątkowe, zgodnie z zapisami w projekcie umowy.
2.4 Najemca zobowiązany jest do uzgodnienia wystroju wnętrza sali konsumenckiej z Wynajmującym.

3. Termin realizacji umowy:
Okres wynajmu lokalu - do dnia 30.06.2017r.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

4.1 Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
• wypełniony formularz ofertowy/ druk w załączeniu / ,
• ksero dowodu wpłaty wadium,
• dokumenty uwiarygodniające Oferenta zgodnie z pkt. 5 niniejszego regulaminu.

4.2 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Oferentów.
Wizji lokalnej Oferenci dokonają indywidualnie.
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby/ uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta.

4.3. Oferta sporządzona przez Oferenta musi zawierać:
a/ oferowaną stawkę czynszu netto za 1 m² powierzchni użytkowej za okres 1 m-ca.
Uwaga: Stawka czynszu netto za 1 m²/m-c nie może być niższa niż 2,5 zł oraz 2 zł w okresie wakacji tj. w m-cach III kw (lipiec, sierpień, wrzesień). Oferty z ceną niższą zostaną odrzucone.
W przypadku otrzymania równorzędnych ofert , rozstrzygnięcie konkursu zapadnie w trybie bezpośredniej licytacji.

4.4 Opakowanie i oznakowanie ofert.
Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach.
Koperta powinna być zaadresowana:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
oraz następująco oznakowana:
Oferta konkursowa (zamienna, względnie wycofanie oferty).
„Najem lokalu przeznaczonego na punkt małej gastronomii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie”
Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

4.5 Termin i miejsce składania ofert.
Pisemne oferty należy składać w sekretariacie PWSZ w Ciechanowie w pokoju nr 131 do dnia 28.01.2014r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.01.2014r. o godz. 13:00.

5. Warunki wymagane od Oferentów i dokumenty uwiarygodniające.

5.1 Aktualne zaświadczenie/ z datą wystawienia nie później niż 6 miesięcy licząc od daty składania ofert/ z właściwego organu rejestrowego , że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające że profil działania Oferenta odpowiada profilowi działalności objętej postępowaniem oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Oferenta.
5.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków- wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert.
5.3 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert.
5.4 Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej , zapoznaniu się z dokumentami konkursu oraz ich akceptacji.
5.5 Ksero pokwitowania wpłaty wadium.
5.6 Parafowany projekt umowy najmu.
5.7 Informacja o posiadanym doświadczeniu zawodowym w prowadzeniu usług gastronomicznych z okresu ostatnich dwóch lat (2012r i 2013r) ze wskazaniem adresu lub siedziby firmy.
Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału albo
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

6. Kryteria oceny ofert.

6.1 Jako kryterium wyboru ofert przyjmuje się kryterium najkorzystniejszej ceny jednostkowej najmu ( waga 100%).
6.2 Sposób oceny ofert.
Najkorzystniejsza wysokość czynszu za najem lokalu:
P cs = ( S bad / S max ) x Kp x Wc
gdzie:
S max - oznacza najwyższą wysokość czynszu za najem lokalu
S bad - oznacza wysokość czynszu za najem lokalu w badanej ofercie,
K p - oznacza jednolitą skalę punktową (100 pkt),
W c - oznacza wagę kryterium oceny.

7. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

7.1 Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1000 PLN/ słownie:
tysiąc złotych/ wpłacone na konto Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
nr 63 1020 1592 0000 2302 0084 5701.
Oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie składania ofert tj. do 28.01.2014r.
do godz. 12.00

7.2 Zwrot wadium:
a/ Zamawiający dokonuje zwrotu wadium z chwilą:
- zawarcia umowy,
- unieważnienia przez Zamawiającego konkursu,
b/ Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium w ciągu 3 dni od zgłoszenia pisemnego
wniosku przez Oferenta:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,
- którego oferta została uznana za nieważną.

7.3 Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta,
- Oferent przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.

8. Tryb udzielania wyjaśnień warunków konkursu.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Pan Adam Ostrowski tel. 602778206 lub 23 673 75 78 wewn. 2081.
Wizji lokalnej dokona Oferent indywidualnie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Adamem Ostrowskim.

Załączniki Warunków Konkursu:

1. Wzór oferty.
2. Projekt umowy.Załącznik nr 1
…………………………
/nazwa i adres oferenta/

OFERTA


Do
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów


W nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie:
I. Oferujemy

Najem lokalu przeznaczonego na punkt małej gastronomii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej ul. Wojska polskiego 51 w Ciechanowie.

II. Oferujemy w w/w konkursie ofert cenę umowną za lokal w wysokości:

- czynsz za najem pomieszczeń /netto/ ………………. zł/ m² na miesiąc.
- czynsz za najem pomieszczeń w III kw./netto/………………..zł/m² miesiąc


III. Okres wynajmu lokalu - do 30.06.2017r.

IV. Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją konkursową i dokonaliśmy wizji lokalnej przedmiotowego lokalu.
Do dokumentów konkursowych nie wnosimy zastrzeżeń.

V. Wadium w kwocie ……………. zł zostało uiszczone w dniu ……………………………..
w formie ………………………. .
Dokument potwierdzający wniesienie wadium w załączeniu.

VI. Informujemy, że zwrotu wadium należy dokonać na rachunek bankowy:

………………………………………………………………………………………

VII. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania konkursu do zawarcia umowy w ciągu 2-ch tygodni od daty zakończenia konkursu i otrzymania pisma akceptującego oraz uruchomienia punktu w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do wpłaconego wadium.


Dnia……………………….
......................
/podpis upełnomocnionych
przedstawicieli firmy oferenta/

               Do pobrania: Umowa najmu                   

 

 

                                                               

stopka