Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroZakup Pomocy Dydaktycznych Dla Wydziału Ochrony Zdrowia I Nauk Humanistycznych W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej W Ciechanowie

Zakup Pomocy Dydaktycznych Dla Wydziału Ochrony Zdrowia I Nauk Humanistycznych W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej W Ciechanowie

Ciechanów, dnia 05.11.2013r.

Dotyczy: wykonania dostawy pn. „ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE”.                                                   

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie z siedzibą przy ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie informuje, że w prowadzonym w/w konkursie ofert  wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez  Firmę:

                        MEDEIR Przemysław Fila

                        ul. Lipowa 17/4 ,  65-028 Zielona Góra  

                        cena -     24.888,00 zł brutto

                                   

Uzasadnienie wyboru:

Powyższa oferta  uzyskała maksymalną ilość punktów przyznanych zgodnie z ustalonymi kryteriami ocen.

Ciechanów, dnia 07.10.2013r.

Znak sprawy: 231-3/13

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia:

pn. „ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA i NAUK HUMANISTYCZNYCH W PAŃSTWOWEJ  WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE.”

Zakres zamówienia obejmuje:

  • dostawę, rozładunek oraz ustawienie sprzętu we wskazanych przez  Zamawiającego pomieszczeniach;
  • szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu.

Wykaz pomocy dydaktycznych wraz z szczegółowym opisem stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz stanowi integralną część formularza cenowego.

Oferowany asortyment musi być nowy, spełniać wymogi Zamawiającego określone w zał. nr 2 niniejszego ogłoszenia, spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty i deklaracje zgodności poświadczające jego bezpieczeństwo, funkcjonalność i jakość.

Zainteresowani proszeni są  o złożenie ofert  do dnia  5 listopada 2012r. do godziny 12:00 na adres:

            Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

            06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9, pok. 131.

Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty, jakie mają obowiązek dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1. cenę dostawy brutto (załącznik nr 1) wraz z wypełnionym wykazem pomocy (załącznik nr 2),
  2. potwierdzony termin wykonania podany w formularzu cenowym,
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności  gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (wpis do ewidencji działalności gospodarczej,  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego),

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Oferty, które nie będą zawierały w/w dokumentów zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

Cena      100%

Punkty przyznane za kryterium będą liczone wg. wzoru:

Cena najniższej oferty x 100         x 100%

           Cena oferty badanej                        

 

 

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert.

Na okoliczność tę zostanie zawarta umowa dwustronna.

Miejsce i datę podpisania umowy określi pisemnie Zamawiający, po wyborze oferty.

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

  1. Pani Katarzyna Korycińska-Koniczuk  (tel. 604 698 663)

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)
  2. Wykaz pomocy dydaktycznych (zał. nr 2)

stopka