Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroBadanie I Ocena Sprawozdania Finansowego Za 2013 Rok Dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Ciechanowie

Badanie I Ocena Sprawozdania Finansowego Za 2013 Rok Dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Ciechanowie

Ciechanów, dnia 14.10.2013r.

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie z siedzibą przy ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie informuje, że w prowadzonym w/w rozeznaniu cenowym wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

                                         

POL-TAX   Sp. z o.o.
ul. Bora Komorowskiego 56C/91
03-982 Warszawa   

                                  

Uzasadnienie wyboru:

Powyższa oferta została uznana jako najkorzystniejsza.

W załączeniu wykaz otrzymanych ofert.

Ciechanów, dnia 26.09.2013r.
 
 
 

Dotyczy: wykonania usługi pn. „BADANIE I OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE.”

 

Znak sprawy: KAG.231-2/13

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pn. „BADANIE I OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE.”

 

Dane dotyczące Uczelni za rok 2012:

- suma bilansowa - 34.058.158,57
- przychody ogółem - 12.655.105,33
- koszty ogółem - 12.412.330,80
- zysk netto - 236.112,53

 

 

 

 

 

Zainteresowani proszeni są o złożenie ofert do dnia 14 października 2013r. do godziny 12.00 na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 

06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9, pok. 131.

 

Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty, jakie mają obowiązek dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) cenę usługi,

2) termin wykonania badania, nie później niż do 30.04.2014r. oraz przedłożenie raportu i opinii do dnia 06.05.2014r.

3) aktualne zaświadczenie z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych dokument potwierdzający status prawny Wykonawcy,

4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego),

5) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

6) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowanych 3 usług – badanie bilansu - wykonanych w Wyższych Uczelniach Publicznych.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

Cena 100%

Punkty przyznane za kryterium będą liczone wg. wzoru:

Cena najniższej oferty x 100  x 100%

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert. Na okoliczność tę zostanie zawarta umowa dwustronna.

Miejsce i datę podpisania umowy określi pisemnie Zamawiający.

Osobami uprawnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są:

1. Pani Anna Ossowska tel. (23) 672 20 50 wew. 1150

2. Pan Adam Ostrowski tel. (23) 672 20 50 wew. 2081

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)

2. Wykaz wykonanych usług (zał. nr 2)

 

stopka