You are here: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroRŚZ.262.2.2019 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej dla potrzeb uczestników projektu pn.: ? Młodzi ? Ambitni ? Kompetentni ?.

Od 25.02.2019 r. informacje o zamówieniach publicznych zamieszczane są na biuletynie informacji publicznej
PWSZ w Ciechanowie
pod adresem bip.pwszciechanow.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne

BEZPOŚREDNI ODNOŚNIK

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

RŚZ.262.2.2019 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej dla potrzeb uczestników projektu pn.: ? Młodzi ? Ambitni ? Kompetentni ?.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   -  z dnia 22.02.2019r.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

zaprasza do składania ofert na realizację usług cateringowych dla potrzeb uczestników projektu pn. „ Młodzi- Ambitni – Kompetentni ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, nr projektu POWR.03.01.00-00-U131/17, celem rozwoju i podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe.
2. Opis_przedmiotu_zamówienia-Zał_nr_1.
3. Formularz_Oferty-Zał_nr_2.
4. Projekt_Um-Zał_nr_3.
5. Oswiadczenie_o_braku_powiązań_osobowych_i_kapitałowych-Zał_nr_4.
6. Oświadczenie_o_kryterium_społecznym-Zał_nr_5.

stopka