Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroZapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pn. "Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie"

Od 25.02.2019 r. informacje o zamówieniach publicznych zamieszczane są na biuletynie informacji publicznej
PWSZ w Ciechanowie
pod adresem bip.pwszciechanow.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne

BEZPOŚREDNI ODNOŚNIK

button 2

tekst alternatywny

button

 

Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pn. "Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie"

Protokół unieważnienie zapytania ofertowego RŚZ.262.8.2018 - 30.04.2018

RŚZ.262.8.2018 Ciechanów, dnia 19.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. "Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zwana dalej ("Zamawiającym") zaprasza do składania ofert na świadczenie usług Specjalisty ds. Badania Kompetencji.

(Wspólny Słownik Zamówień: Usługi doradztwa 85312320-8)

I. Dane Zamawiającego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Adres: ul. Narutowicza 9; 06-400 Ciechanów

NIP 566-18-05-832 REG. 130869208

Tel. 23 672 20 50 adres strony internetowej: www.pwszciechanow.edu.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie przez Specjalistę (doradcę zawodowego, psychologa, socjologa) ds. Badania Kompetencji dla 358 studentów -Uczestników/Uczestniczek, projektu „Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie” w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2. Zadania Specjalisty ds. Badania Kompetencji:

- przygotowywanie niezbędnych i skutecznych narzędzi do prowadzenia bilansu kompetencji studentów,

- przeprowadzanie formalnego procesu weryfikacji posiadanych przez uczestnika projektu efektów w zakresie uczenia się (wstępny bilans kompetencji) w wymiarze 1 godz. na studenta,

- przeprowadzanie weryfikacji nabytych kompetencji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia (końcowy bilans kompetencji) w wymiarze 1 godz. na studenta,

- przygotowywanie i opracowanie raportów z diagnozy przeprowadzonej na początku przystąpienia uczestnika do projektu (wstępny bilans kompetencji) oraz diagnozy końcowej (porównanie uzyskanych wyników po zakończonej formie wsparcia z wynikami na wstępie),

- przygotowywanie indywidualnych planów szkoleniowych i opracowane na bazie wykazanych luk kompetencyjnych możliwych do wyeliminowania,

- udzielanie informacji (w różnych formach) uczestnikom projektu nt. przewidzianych w projekcie form wsparcia,

- prowadzenie wymaganej dokumentacji z odbytych spotkań z uczestnikami projektu oraz wynikającej z wymagań realizacji projektu i przekazywanie jej Koordynatorowi projektu,

- comiesięczne raportowanie Koordynatorowi projektu z realizacji zadań z przebiegu badań kompetencji,

- uczestniczenie w spotkaniach roboczych organizowanych przez Koordynatora projektu,

- czynności opisane w pkt. 2 i w rozdz. IV zostaną poddane odbiorowi, na okoliczność tę Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół odbioru. Protokół musi by podpisany potwierdzający wykonanie zadanie jako bez uwag lub usterek.

3. Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego lub o specjalności: psychologia/socjologia/andragogika uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie doradztwa zawodowego,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- co najmniej roczne doświadczenie w zakresie badania kompetencji / poradnictwa zawodowego potwierdzone niezbędnymi dokumentami,

- znajomość specjalistycznych narzędzi diagnostycznych i psychometrycznych oraz praktyczna umiejętność ich wykorzystywania,

- praktyczna umiejętność tworzenia narzędzi diagnostycznych w celu wyznaczania Indywidualnych Planów Działania (IPD),

- wysokie zdolności interpersonalne i doskonała komunikatywność (stały kontakt ze studentami i absolwentami uczelni).

4. Przedmiot zamówienia polega na:

- przeprowadzenie bilansu kompetencji dla 358 studentów - Uczestników/Uczestniczek projektu w wymiarze 2 godz./os.; łącznie 716 godzin wsparcia w postaci specjalistycznej, indywidualnej diagnozy kompetencji zawodowych.

5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Wsparcie rozpocznie się niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy i będzie realizowane według ustalonych harmonogramów, wskazanych Wykonawcy przez Zamawiającego.
b) Bilans kompetencji rozpocznie się w kwietniu 2018 r.
c) Spotkania indywidualne będą w następującym trybie: dni robocze oraz w weekendy zgodnie z potrzebami i możliwościami Uczestników/Uczestniczek projektu.
d) Przedmiot zamówienia musi być wykonywany osobiście przez osoby, które posiadają wymagane kwalifikacje i umiejętności, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) lub umowy z Wykonawcą, tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 30.08.2021 r.

e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Miejsce realizacji zamówienia

1. Miejsce realizacji szkoleń: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1.W ramach realizacji usługi szkoleniowej, Wykonawca zobowiązany jest:

a) na podstawie proponowanego programu szkolenia, uzgodnić ostateczną wersję programu z Zamawiającym.

b) na podstawie zaakceptowanego ostatecznego programu szkolenia opracować, zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wzorami dokumentów, materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia.

c) przeprowadzić szkolenie zgodnie z programem i harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

d) zapewnić wypełnienie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentów związanych z realizacją szkolenia (w szczególności lista obecności, program szkolenia, ankiety ewaluacyjne, certyfikaty/zaświadczenia).

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.08.2021 r.

VI. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

Oferta Specjalista ds. Badania Kompetencji w ramach realizacji projektu pn. "Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie"

Nie otwierać do: godz. 10.00. dnia 27.04.2018 r.

3. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

- wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1, do którego należy dołączyć wpis do CEIDG,

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym-załącznik nr 2,

- doświadczenie Specjalisty – załącznik nr 3 + referencje.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII. Miejsce i termin składania

1.Ofertę należy złożyć (osobiście, listownie bądź za pośrednictwem kuriera) Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, pokój 131, (w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze), w terminie do 27.04.2018 r. (piątek) do godziny 09.00.

2. Wykonawcy zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VIII. Kryterium oceny ofert

1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

Nazwa kryterium

1) C – cena za realizację zamówienia – waga 60%;

2) J – jakość realizowanej usługi – waga 20%;

3) D – doświadczenie doradców – waga 20%

Odpowiednio - punkty przyznawane w ramach kryterium cena, będą liczone według następującego wzoru:

C = ( Cmin : Cof x 100) x 60% gdzie:

Cof – liczba punktów przyznana danej ofercie za całość zlecenia

C min – najniższa cena spośród ważnych ofert

Cof – cena badanej oferty. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

C może uzyskać max 60 pkt.

2. Punkty przyznawane w ramach kryterium J „ jakość realizowanej usługi” punkty zostaną przyznane za gotowość do zapewnienia przeprowadzenia bilansu kompetencji przez Specjalistę ds. Bilansu Kompetencji poszczególne spotkania w terminie krótszym niż termin 7 dni - wymagany niniejszą specyfikacją :

- Przeprowadzenie bilansu kompetencji w terminie zgłoszonym przez Zamawiającego na 1 dzień przed jego rozpoczęciem- 20 punktów;

- Przeprowadzenie bilansu kompetencji w terminie zgłoszonym przez Zamawiającego na 3 dni przed jego rozpoczęciem 15 punktów;

- Przeprowadzenie bilansu kompetencji w terminie zgłoszonym przez Zamawiającego na 5 dni przed jego rozpoczęciem 10 punktów;

- Przeprowadzenie bilansu kompetencji w terminie zgłoszonym przez Zamawiającego na 7 dni przed jego rozpoczęciem 5 punktów;

- Przeprowadzenie bilansu kompetencji w terminie zgłoszonym przez Zamawiającego powyżej 7 dni przed jego rozpoczęciem 0 punktów.

3) W ramach kryterium doświadczenie, punkty zostaną przyznane za wykazane przez Wykonawcę doświadczenie w okresie ostatnich 2 lat:

- ponad 300 godzin przeprowadzonego doradztwa zawodowego w okresie ostatnich

2 lat (doświadczenie poszczególnego doradcy) - 20 punktów;

- 201-300 godzin przeprowadzonego doradztwa biznesowego w okresie ostatnich 2

lat (doświadczenie poszczególnego doradcy) 15 punktów;

- 101-200 godzin przeprowadzonego doradztwa biznesowego w okresie ostatnich 2

lat (doświadczenie poszczególnego doradcy) 10 punktów;

- 51-100 godzin przeprowadzonego doradztwa biznesowego w okresie ostatnich 2

lat (doświadczenie poszczególnego doradcy) 5 punktów.

Łączna liczba punktów

Przyznając łączną liczbę punktów Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

P = C * 60% + J + D

C - liczba punktów przyznana za cenę.

J - liczba punktów przyznana za jakość realizowanej usługi.

D - suma punktów przyznana za doświadczenie doradców.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

IX. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Zbigniew Świtkowski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 23 672 20 50 w 2091.

X. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeżeli Wykonawca powiązany jest osobowo i kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

3. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym a niezgodność ma charakter istotny,

b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego,

c) nie spełnia warunków udziału w postepowaniu.

4. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.

7. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

stopka