Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publicznePrzetargiDOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA, URUCHOMIENIE ORAZ PRZESZKOLENIE Z OBSŁUGI Z URZĄDZEŃ NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ŚZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE

DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA, URUCHOMIENIE ORAZ PRZESZKOLENIE Z OBSŁUGI Z URZĄDZEŃ NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ŚZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZGODNIE Z ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2013 R POZ. 907 Z PÓŹN. ZM.)

PN

DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA, URUCHOMIENIE ORAZ PRZESZKOLENIE Z OBSŁUGI Z URZĄDZEŃ NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ŚZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE

Ciechanów, 16 listopad 2015 r.

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego;

1.1. Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie,

1.2. Adres: ul. Narutowicza 9

1.3. REGON: 130869208

1.4. NIP: 566-18-05-832

1.5. Telefony (23) 673 75 78 wew. 2151

1.6. Faks 672 26 44

1.7. Adres e-mail:

1.8. strona www.pwszciechanow.edu.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia;

2.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dalej zwana ustawą PZP, oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

2.2. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

2.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

2.4. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.

2.5. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia wskazanych w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

2.6. Zaleca się, aby wszystkie pisma związanie z niniejszym postępowaniem były opatrzone numerem sprawy tj. KAG.2390- 6./15

2.7. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania nie przeprowadził dialogu technicznego.

3. Opis przedmiotu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia. DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA, URUCHOMIENIE ORAZ PRZESZKOLENIE Z OBSŁUGI Z URZĄDZEŃ NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ ŚZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE

3.1. Szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej zwanej SIWZ.

3.2. Dopuszcza się możliwość złożenia ofert częściowych.

3.3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia.

3.4. Kod CPV:

  • 48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne
  • 48820000-2 - Serwery
  • 30200000-1 - Urządzenia komputerowe
  • 30231100-8 - Ekrany i systemy komputerowe
  • 38652100-1 - projektory
  • 30232120-1 - drukarka
  • 48218000-9 - pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami

4. Termin wykonania zamówienia, termin płatności faktury/ rachunku, termin gwarancji.

4.1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

4.2. Wynagrodzenie za wykonaną dostawę płatne będzie na podstawie faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag zrealizowanego bez usterek, niedoróbek, wad przedmiotu zamówienia, płatnego przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze / rachunku w terminie do 30 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu.

4.3 Na dostarczony asortyment wg załącznika nr 5 Wykonawca udziela gwarancji, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy:

A. W zakresie asortymentu określonego w zamówieniu nr 1 na okres minimum 36 miesiące.

B. W zakresie asortymentu określonego w zamówieniu nr 2. na okres minimum 36miesiące.

C. W zakresie asortymentu określonego w zamówieniu nr 3 na okres minimum 36 miesiące.

D. W zakresie asortymentu określonego w zamówieniu nr 4 na okres minimum 36 miesięcy

E. W zakresie asortymentu określonego w zamówieniu nr 5 na okres minimum 36 miesięcy

Warunki gwarancji określone są w umowie stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

5.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

5.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

5.1.1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie ustanawia żadnego szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.1.2.Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca musi wykazać się

doświadczeniem, polegającym na wykonaniu (zakończeniu i odebraniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw obejmujących zakresem dostawę aparatury / urządzeń / , sprzętu komputerowego o wartości minimum 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych i 00/100) każda dostawa.

5.1.3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie ustanawia żadnego szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.1.4.Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie ustanawia żadnego szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.1.5.Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie ustanawia żadnego szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.1.6.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

5.2.Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

5.3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

5.4.Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą 0 – 1, tj. spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia określone w pkt. 6 SIWZ.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

W celu potwierdzenia spełniania warunków wskazanego w pkt. 5.1.1. Wykonawca

6.1.złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

6.2.W celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca złoży:

6.2.1. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

6.2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert6.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.2.4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.2.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 6.2.9.1. Pkt. 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4. i pkt. 6.2.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

6.2.9 Pkt. 6.2.5. i 6.2.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, 10 i 11 ustawy PZP;

6.2.9.1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2.5 i 6.2.7 oraz pkt. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.2.9.2. Dokumenty, o którym mowa w pkt. 6.2.9 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ofert.

6.2.10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.9. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis 6.2.9. stosuje się odpowiednio.

6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków wskazanego w pkt. 5.1.1.2. Wykonawca złoży wykaz wykonanych dostaw, z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że te dostawy zostały wykonane należycie. Z wykazu musi wynikać, iż Wykonawca wykonał minimum dwie dostawy, o których mowa w pkt. 5.1.1.2. SIWZ.

6.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, innych podmiotów, w takiej sytuacji jest zobowiązany złożyć zobowiązanie (oświadczenie w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w/w zobowiązanie może zastąpić np. umowa przedwstępna, porozumienie, umowa o współdziałaniu lub inny dokument, z którego będzie wynikać stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy własnego potencjału). Jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.2.1 – 6.2.6 SIWZ.

6.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

6.5.1. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo do

pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów winno być dołączone

oferty.

6.5.2. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

6.5.3.Przepisy i wymagania dotyczące nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu stosuje się odpowiednio do każdego Wykonawcy.

6.5.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika.

6.5.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia między sobą umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być zawarta na czas trwania Umowy. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale co najmniej na 3 dni przed terminem podpisania Umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy, w oryginale.

6.5.6. Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę.

7. Prócz dokumentów wskazanych w pkt. 6 do oferty należy załączyć:

7.1. Wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

7.2. Pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się załączenie wraz z pełnomocnictwem dokumentów potwierdzających umocowanie osoby lub osób udzielających pełnomocnictwa (np.: zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis krajowego rejestru sądowego).

7.3. W zakresie potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada określonym wymaganiom należy przedłożyć opis oferowanego asortymentu pozwalający na ocenę zgodności oferowanego asortymentu oraz jego parametrów z wymaganiami wskazanymi w SIWZ (np.: podanie producenta modelu, opisy techniczne i funkcjonalne, rodzaj zastosowanych materiałów itp.).

7.4. W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej złoży, w formie załącznika do oferty, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP.

8. Brak jakiegokolwiek z dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw lub złożenie dokumentów i oświadczeń zawierających błędy lub wadliwych pełnomocnictw spowoduje wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;

9.1. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

9.1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia Piotr Kuskowski - tel. (23) 673 75 78 wew. 2070 faks (23) 672 26 44, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pok. 207, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

9.1.2. W zakresie proceduralnym Andrzej Polens - tel (23) 672 75 78 wew. 2151, faks (23) 672 26 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pok. 215, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów.

9.2. Dopuszcza się składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w formie elektronicznej lub faksowej przy jednoczesnym potwierdzeniu pisemnie przez przekazującego.

9.3. Zamawiający uzna oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu pod nr (23) 672 26 44 lub drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie przez przekazującego.

9.4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie pisemnej (papierowej) przed upływem terminu składania ofert.

10. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; www.pwszciechanow.edu.pl

11. Termin związania ofertą;

11.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni.

11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.3. Wykonawca sam lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12. Opis sposobu przygotowywania ofert;

12.1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na SIWZ.

12.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na każdą z części zamówienia w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.

12.3.Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy oraz wymogami SIWZ.

12.4Oferta powinna zostać przygotowana w formie formularzy, które stanowią załączniki do SIWZ.

12.5 Załączniki powinny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ.

12.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

12.7. Wszelkie wchodzące w skład oferty dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

12.8. Szczegółowe informacje związane z dokumentami wymaganymi w niniejszym postępowaniu reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2013r. (Dz. U. z 2013 r poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

12.9. Podpisy złożone przez Wykonawcę w ofercie powinny w złożone w sposób czytelny tj. imieniem i nazwiskiem lub oznaczone pieczątką imienną.

12.10. Naniesione poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

12.11. Oferta musi być złożona w nieprzejrzystym, zamkniętym (zaklejonym), nienaruszonym opakowaniu, oznaczonych napisem:

Oferta do przetargu pt. „DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA, URUCHOMIENIE ORAZ PRZESZKOLENIE Z OBSŁUGI Z URZĄDZEŃ NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE. Nie otwierać do dnia 24.11.2015 r. godz. 12:00 oraz nazwa i dokładny adres Wykonawcy.

12.12.Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

12.13.Wymagane dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" na każdej stronie przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

12.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.

12.15 Przy przesłaniu oferty drogą kurierską lub pocztową ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub nie dotarcia oferty na czas ponosi Wykonawca.

12.16 W toku oceniania ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

13.1 Ofertę należy złożyć do dnia 24. 11. 2015 r do godz. 900 w pokoju nr 131 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów .

13.2 Oferta złożona po terminie składania ofert, bez względu na przyczynę, zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

13.3Otwarcie ofert nastąpi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

13.4 Otwarcie ofert jest jawne.

13.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

13.6 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13.7 Wykonawcom, którzy nie byli na otwarciu ofert, informacje ogłoszone podczas otwarcia ofert zostaną doręczone na ich pisemny wniosek.

14.Opis sposobu obliczenia ceny;

14.1 Wykonawca musi przedstawić cenę oferty w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów ujętych SIWZ.

14.2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz ewentualne upusty cenowe. Wykonawca winien w ceny jednostkowe wliczyć wszystkie koszty zwiane z realizacją przedmiotu zamówienia.

14.3 Wykonawca w formularzu Oferta poda wartość brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

14.4 Wszystkie obliczenia i ceny należy na każdym etapie zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

14.5 Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

14.6 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszystkie rozliczenia związane z przedmiotem zamówienia będą się odbywały w polskich złotych.

14.7 Oferowana cena jest ceną ryczałtową i nie podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy.

15.2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

15.3. W sytuacji rozbieżności w cenie podanej liczbowo i słownie za prawidłową Zamawiający uzna cenę podaną słownie.

15.4. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

15.1 Do oceny oferty będzie brana oferowana cena brutto za cały zakres zamówienia.

15.2 W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, Zamawiający, wyłącznie dla celów porównania ofert, doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi.

15.3 Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i otrzyma największą ilość punków zgodnie z przyjętym kryterium: cena brutto oferty – 100 pkt.

15.4 Oferty zostaną ocenione wg wzoru:

Xc = (Cmin : Cof) x 100 pkt.

gdzie:

Xc

wartość punktowa ceny

Cmin najniższa cena brutto wśród złożonych ofert

Cof

cena brutto oferty ocenianej

15.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek skutkująca koniecznością unieważnienia postępowania.

15.6 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców podając nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także, nazwy (firmy), adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium cena oferty.

15.7.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej przy pokoju nr 215 w budynku przy ul. NARUTOWICZA 9 , 06 – 400 Ciechanów.

15.8.O wykluczeniu Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

16 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

16.1. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie w terminie związania oferty z uwzględnieniem zapisów wskazanych w art. 94 ustawy PZP.

16.2 Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia, Wykonawca w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego złoży Zamawiającemu, umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

16.3 W przypadku złożenia kopii umowy regulującej współpracę wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu oryginał umowy regulującej współprace tych Wykonawców.

16.3.1.Umowa konsorcjum powinna zawierać co najmniej:

16.3.1.1.Oznaczenie stron,

16.3.1.2.Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa będzie zawarta (celem tym nie może być samo złożenie oferty lecz zrealizowanie zamówienia),

16.3.1.3.Oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia i okres gwarancji),

16.3.1.4.Określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

16.3.1.5.Zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania w niej zmian bez zgody Zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań związanych z umową o zamówienie publiczne,

16.3.1.6.Oświadczenie o ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca w ofercie przewidział, że zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców i dane ich będą znane w dniu podpisania umowy).

16.5 W przypadku nie załączenia do oferty zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z krajowego rejestru sądowego do oferty Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do ich dostarczenia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) przed podpisaniem umowy.

16.6 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy Formularza cenowego zawierającego ilości asortymentu wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową netto danej pozycji, stawkę podatku VAT, cenę jednostkową brutto danej pozycji (iloczyn ceny jednostkowej netto i stawki podatku VAT), wartości brutto danej pozycji (iloczyn ilości asortymentu i ceny jednostkowej brutto) oraz sumę wartość brutto wszystkich pozycji. Łączna kwota brutto wskazana w formularzu cenowym musi być równa kwocie brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

17.1 . Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

18.1 Wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

18.2 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (jak np. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.). Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy nr i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.

18.3 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia problemów finansowych po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.

18.4 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji asortymentu oferowanego przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili złożenia oferty. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta informacji dotyczącej daty zaprzestania produkcji oferowanego asortymentu i zaoferować w zamian przedmiot umowy o identycznych lub wyższych parametrach technicznych i funkcjonalności w zakresie wskazanym w SIWZ oraz przedstawić na piśmie propozycje zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej określonego w opisie przedmiotu zamówienia asortymentu, który ulega zmianie. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu a w przypadku zmiany modelu lub parametrów oferowanego asortymentu po pisemnej akceptacji modelu i parametrów przez Zamawiającego. Zmiana modelu lub parametrów oferowanego asortymentu na identyczne lub wyższe nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP.

18.5 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia zmian w umowie z późniejszymi aneksami wskazanych przez Instytucje Pośredniczącą lub zmian wynikających z samej realizacji umowy z późniejszymi aneksami; mające wpływ na przedmiot i warunki umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.

18.6 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

18.7 Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy, zmiana danych teleadresowych, zmiana siedziby i nazwy, NIP, REGON, osób reprezentujących strony itp. podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP.

19 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

19.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi,

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.

19.2 Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

20. Wykaz załączników:

20.1.Załącznik nr 1 Formularz oferty

20.2 Załącznik nr 2 Oświadczenie

20.3 Załącznik nr 3 Oświadczenie

20.4 Załącznik nr 4 Projekt umowy

20.5 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia.

PROTOKÓŁ:  Do pobrania.

stopka