Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publicznePrzetargiPROTOKÓŁ - Wykonanie utwardzenia placu z przeznaczeniem na miejsca postojowe na posesji PWSZ w Ciechanowie

PROTOKÓŁ - Wykonanie utwardzenia placu z przeznaczeniem na miejsca postojowe na posesji PWSZ w Ciechanowie

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.     Opis przedmiotu zamówienia:
„Wykonanie utwardzenia placu z przeznaczeniem na miejsca postojowe na posesji PWSZ w Ciechanowie ul. Narutowicza 9 ”

2.     Wartość   zamówienia   oszacowano  w  dniu 06. 08. 2015r. na  kwotę 152.582,55zł   co  stanowi równowartość 36.114,94euro .

3.    W dniu 13.08.2015r.  zamieszczono ogłoszenie  na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie – www.pwszciechanow.edu.pl. w zakładce przetargi i na stronie Portalu Zamówień Publicznych pod numerem – 207792-2015  

4.Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia ( nazwa firmy, cena oraz inne istotne elementy ofert), suma cen 4 elementów (1 m² lub1 m bierzący) służących utwardzeniu placu:

1.KRUSZ – BET S.C. Zakład Inżynieryjno – Budowlany Mariusz Kruszewski, Adam Chmieliński, 06 -500 Mława, ul. Dobra 6 – 137,00zł,
2. STALBUD  Przedsiębiorstwo – Budowlane  Andrzej Jankowski,  06 – 452 Ościsłowo – 118,00zł,
3 FMG Realizacje Techniczne Grzegorz Gulatowicz ul. Powstańców Wielkopolskich 4/50, 06 - 400 Ciechanów – 136,00zł

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie winno być udzielone :

STALBUD  Przedsiębiorstwo – Budowlane  Andrzej Jankowski,  06 – 452 Ościsłowo- 118,00zł

6. Uzasadnienie wyboru.
Najkorzystniejsza suma cen  za wykonanie 4 elementów utwardzenia placu za 1 m²lub 1 m bierzący-

7. Postępowanie prowadził: zespół w składzie :

1.Adam Ostrowski
2.Marta Suwińska
3.Andrzej Polens

Ciechanów, dnia 31.08..2015r

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia placu i utworzenie terenu zielonego wraz z zabezpieczeniem skarpy przed osuwaniem się ziemi, znajdującego się na posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9.Wykonanie wykopu pod utwardzenie placu powinno wynosić  średnio ok. 20cm² na terenieplacu o powierzchni ok. 2200m².Pozyskany urobek przesunąć w dalszą część parkingu – w stronę skarpy przyległej do utwardzanego placu.  Utwardzenie terenu ma być wykonane za pomocą płyt ażurowych LIBET  o wymiarach 60 x 40 x 10 cm ułożonych na pospółce wypełnionych kruszywem o średnicy grubości ziarna od 2 do 16 mm. Płyty ażurowe  ograniczone krawężnikiem drogowym o wymiarach 100 x 30 x 20cm ułożonego w poziomie  na ławie betonowej o długości około 350m dookoła placu. Krawężnik należy ułożyć w odległości około 1 m od istniejącego  ogrodzenia  i około 150cm od elewacji budynku.Wzdłuż ogrodzenia od ul. Głowackiego, poprzez ewentualną wymianę humusu i posianie trawy utworzyć  pas zieleni  o szerokości ok. 100cm pomiędzy ogrodzeniem a krawężnikiem. W obrębie budynku teren zielony ( trawa) w odległości 150cm od elewacji budynku do krawężnika przy zachowaniu opaski otaczającej budynek. Układane krawężniki,  płyty ażurowe i teren zielony nie mogą być wyżej niż istniejące krawężniki i opaska otaczająca budynek. Jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie korekty należy ją uzgodnić z zamawiającym w formie pisemnej.  Na terenie przeznaczonym na miejsca postojowe (ok. 2100m²), ograniczonym krawężnikami ułożyć warstwę odsączającą. Odsączenie wykonać z pospółki. Wykonać minimum dwa spadki terenu w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do  koryta prowadzącego w stronę skarpy ( naturalny spadek). Spadek wody wykonać od budynku w kierunku koryta.Zachować jeden wjazd na plac, a mianowicie przez bramę od ul. Głowackiego. Istniejącą skarpę wyłożyć  opisanymi wyżej płytami ażurowy w celu zabezpieczenia skarpy przed wypłukiwaniem i osuwaniem się gruntu. Na części placu istnieje utwardzenie terenu w postaci  trelinki, należy ją usunąć a utwardzenie wykonać zgodnie z powyższym opisem. 
 2. Dostarczone materiały  muszą być fabrycznie nowe tj, nie używane, nie mogą pochodzić z prezentacji, wystaw itp. zapakowane w oryginalne opakowania producenta oraz zgodne z poniższym opisem
 3. Zamawiający przedstawił minimalne parametry techniczne, które spełniałyby założone wymagania techniczne i jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Wykonawca może zaoferować inne materiały, ale muszą być one równoważne jakościowo do określonych  w specyfikacji. Oznacza to, że w ofercie nie może być zaoferowane materiały o niższym standardzie, funkcjonalności i gorszych parametrach niż określone w specyfikacji. Wykonawca proponujący inne materiały zobowiązany jest wykazać, że są one równoważne jakościowo i spełniają wymagane normy, parametry i standardy. W takim przypadku zadaniem Wykonawcy jest wskazanie i udowodnienie wymaganego przez Zamawiającego poziomu, jakości poprzez podanie typów, producentów i opisu zawierającego co najmniej informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gorszych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych proponowanych materiałów  oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania.
 4. Dopuszcza się oferowanie materiałów  równoważnych do wymienionego poniżej. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna ofertę o parametrach technicznych i walorach użytkowych nie gorszych od tych, jakie określono w opisie przedmiotu zamówienia.
 5. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których przedmiot zamówienia zostanie dostarczony.
 6. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni wparcie techniczne Zamawiającemu w formie uzgodnionej pomiędzy stronami dniu odbioru końcowego).
 7. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów i wykonanie prac związanych z przedmiotem zamówienia :
  • Krawężnik drogowy betonowy  o wymiarach 100 x 30 x 20cm,
  • Płyta ażurowa betonowa o wymiarach  60 x 40 x 10 cm, typ  LIBET
  • Pospółka – piasek służący do wykonania warstwy odsączającej,
  • Humus –  warstwa ziemi służąca do utworzenia pasa zieleni,
  • Beton – do tworzenia ław betonowych  przeznaczonych do stabilizacji krawężników drogowych,
  • Kruszywo – do wypełnienie płyt ażurowych o grubości ziarna od 2 do 16 mm,
  • Nasiona trawy gazonowej – do obsiania terenu zielonego.
  • Inne materiały – wg  potrzeb wynikających z wykonywanych prac i wiedzy  fachowej Wykonawcy.
  • Zapewnienie  sprzętu technicznego w postaci spycharek i koparek  jak również innych sprzętów oraz składu osobowego niezbędnego  do wykonania zamówienia w wyznaczonym terminie.
  • Gwarancja minimum 36 miesięcy od daty wykonania zamówienia i odbioru końcowego potwierdzonego protokołem

Załączniki do pobrania

stopka