Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publicznePrzetargiBankowa obsługa budżetu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Bankowa obsługa budżetu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

KAG.2390-1/13

Ciechanów, dnia  22.10.2013r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne na: „Bankową obsługę budżetu PWSZ w Ciechanowie" ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.09.2013r pod nr 390380-2013 zostało unieważnione na podstawie: art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP (Dz. U. z  2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

 
Uzasadnienie faktyczne:

Udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Sytuacja finansowa Zamawiającego nie pozwala na jednorazową spłatę zobowiązań kredytowych z tytułu kredytów inwestycyjnych, co Zamawiający zakładał, zaś na skutek zmiany okoliczności okazało się niemożliwe.

Przeprowadzenie  przetargu oraz zawarcie umowy na prowadzenie rachunków skutkowałoby postawieniem  istniejących ,  niewymagalnych na dziś, zobowiązań w stan natychmiastowej wymagalności.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej". 

 


 

Ciechanów, dnia 09.10.2013r.

                         KAG. 2390-1/13

                       Dotyczy: Bankowej obsługi budżetu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w   Ciechanowie”

                           

                                  WYJAŚNIENIE NR 3

związane z treścią SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP w dniu 26.09.2013r.

numer ogłoszenia 390380-2013  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13 i nr 28, poz. 143) w związku z zapytaniem Wykonawcy  do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnia:

Pytanie 1:

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach Zamawiającego  w roku 2012  oraz w  pierwszym półroczu 2013 roku.

Odpowiedź:

Średniomiesięczne saldo  na wszystkich aktywnych rachunkach Zamawiającego  w roku 2012 wynosiło: 2 034 198 zł.

w pierwszym półroczu  roku 2013  wynosiło: 2 546 044 zł.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach lokat krótkoterminowych, w tym  „overnight”, w roku 2012  oraz w  pierwszym półroczu 2013 roku.

Odpowiedź:

Lokaty krótkoterminowe w podanym okresie nie wystąpiły.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że kwota 500.000 PLN jest maksymalną kwotą kredytu w rachunku bieżącym.

Odpowiedź:

Potwierdzamy , że kwota kredytu  500 000 zł. jest wartością maksymalną.

Pytanie 4:

Jakie było średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w  roku 2012 oraz w  pierwszym półroczu 2013 roku?

Odpowiedź:

Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym nastąpiło w roku 2012   w okresie od stycznia do marca  o wartości średniomiesięcznej 195 165  zł., w pierwszym półroczu 2013 nie wystąpiło.

 

Pytanie 5:

Prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości transakcji dokonywanych w ramach usługi „płatności masowe”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie może określić  żądanej wielkości ponieważ jak dotąd nie prowadził obsługi tego rodzaju plików w  elektronicznym systemie bankowym.

Pytanie 6:

Prosimy o przedstawienie przykładowej struktury plików dotyczących płatności masowych obecnie obsługiwanych przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:

Obsługa płatności masowych jest na etapie wdrażania. Po przekazaniu przez Zamawiającego do firmy wdrążającej system , informacji o wybranym do obsługi płatności masowych banku, firma SIMPLE przygotuje procedurę importu rachunków dla wskazanego banku.

Pytanie 7:

Z jakiego systemu finansowo-księgowego korzysta Zamawiający? Jakie struktury importowo-eksportowe obsługuje ten system?

Odpowiedź:

Zamawiający jest na etapie wdrażania  nowego systemu finansowo-księgowego Firmy SIMPLE.ERP. Mechanizm parametryzacji polega na dostosowaniu pliku wymiany danych do formatu pliku akceptowanego przez wybrany bank.

Pytanie 8:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Wykonawcy na rachunki Zamawiającego  w roku 2012 oraz w  pierwszym półroczu 2013 roku.

Odpowiedź:

Średniomiesięczna ilość operacji wpłat gotówkowych wykonywanych przez Zamawiającego wynosi w 2012 roku 18 operacji o wartości średniomiesięcznie 17 617  zł.

W pierwszym półroczu 2013, 9 operacji średniomiesięcznej wartości 26 672 zł.

Pytanie 9:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych dokonywanych w placówkach Banku w roku 2012 oraz w  pierwszym półroczu 2013 roku.

Odpowiedź:

Wypłaty gotówkowe w 2012 roku 3 operacje o wartości średniomiesięcznie    2 625 zł. oraz w pierwszym półroczu 2013r. - 1 operacja o wartości 5107 zł.

Pytanie 10:

W rozdziale 3.1 ust. 3.1.1. pkt 1) ppkt e)  SIWZ Zamawiający zapisał „(…) potwierdzania stanu salda na każdy dzień  roboczy”. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli  udostępni Zamawiającemu wyciągi bankowe zawierające informację o wysokości salda na koniec każdego dnia roboczego, w którym wystąpiły obroty na rachunku bankowym Zamawiającego.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że Wykonawca spełni warunek jeżeli udostępni Zamawiającemu wyciągi bankowe zawierające informacje o wysokości salda  na koniec każdego dnia roboczego, w którym nastąpiły obroty na rachunku bankowym Zamawiającego.

Pytanie 11:

Prosimy o podanie jakiego rodzaju depozyty rzeczowe, o jakiej objętości oraz w jakich ilościach Zamawiający zamierza przechowywać u Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiajacy dopuszcza taką ewentualność , a mogą to być wyłącznie dokumenty, certyfikaty.  

Pytanie 12:

W rozdziale 3.1 ust.3.1.1  pkt 1) SIWZ Zamawiający zapisał, że oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych będzie zmienne. Jednocześnie Zamawiający  zapisał „Oprocentowanie poszczególnych rachunków będzie ustalane w oparciu o WIBID 1M z dnia, w którym bank przyjął wniosek o otwarcie rachunku(…)” co przeczy zapisowi, iż oprocentowanie ma być zmienne. Prosimy o przekazanie precyzyjnych zapisów określających sposób ustalania oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach Zamawiającego.

Odpowiedź:

Do Oprocentowania środków na  rachunkach  Zamawiającego będzie miała zastosowanie  stawka WIBID 1M zmienna codziennie (aktualizowana codziennie ) z miesięczną kapitalizacją odsetek  na ostatni dzień miesiąca.

Dla porównywalności złożonych ofert, do określenia oprocentowania środków należy uwzględnić aktualną stawkę referencyjną WIBID 1M obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu.

Pytanie 13:

W rozdziale 3.1 ust.3.1.1  pkt 4) SIWZ Zamawiający zapisał, że oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym  będzie zmienne. Jednocześnie zapisał „Wysokość oprocentowania kredytu będzie ustalona w oparciu o WIBOR1M z dnia, w którym bank przyjął wniosek o uruchomienie kredytu” co przeczy zapisowi, iż oprocentowanie ma być zmienne. Prosimy o  przekazanie precyzyjnych zapisów określających sposób ustalania oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym.

Odpowiedź:

Oprocentowanie kredytu ustalane będzie dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku. Dla porównywalności złożonych ofert, do określenia oprocentowania kredytu należy uwzględnić aktualną stawkę referencyjną WIBOR 1M obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu.

Pytanie 14:

Prosimy o podanie rodzaju waluty obcej w jakiej będzie prowadzony rachunek walutowy.

Odpowiedź:

Zamawiający prowadzi rachunek walutowy w walucie EURO.

  

Pytanie 15:

W rozdziale 14  SIWZ Zamawiający zapisał „Zamawiający nie dopuszcza pobierania: (…) – opłat z tytułu wypłaty gotówkowej Zamawiającego, ani opłat z tytułu wpłaty gotówkowej na rachunek Zamawiającego(…)”. Jednocześnie w formularzu oferty Wykonawca powinien wpisać cenę za wpłatę gotówkową (od wartości) i wypłatę gotówkową (od wartości). Prosimy o potwierdzenie, że za przyjęcie wpłaty gotówkowej i realizację wypłaty gotówkowej Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłaty stałej (ryczałtowej), natomiast dopuszcza pobieranie prowizji od wartości wpłaty lub wypłaty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pobierania prowizji w żadnej formie od  wpłat lub wypłat dokonywanych  przez Zamawiającego w obrębie własnych  rachunków bankowych.

Pytanie 16:

W rozdziale 14  SIWZ Zamawiający zapisał „Zamawiający nie dopuszcza pobierania: (…) –opłat i prowizji z tytułu wystawianej gwarancji bankowej (…). Jednocześnie w w rozdziale 3.1. „Przedmiot zamówienia” Zamawiający nie wymienił gwarancji bankowej. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie publiczne nie obejmuje gwarancji bankowej.

Odpowiedź:

Zamówienie publiczne nie obejmuje gwarancji bankowej.

Pytanie 17:

W rozdziale 14  SIWZ Zamawiający zapisał „Zamawiający nie dopuszcza pobierania: (…) – opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych(…)”. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie przyjmował wyżej wskazanych wpłat gotówkowych na rachunki gminy, wpłaty będą dokonywane wyłącznie przez Zamawiającego. Prosimy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ.

Odpowiedź:

Wykreślamy powyższy zapis.

Pytanie 18:

W formularzu Oferty Wykonawca ma podać wysokość oprocentowania środków pieniężnych  gromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych dla porównania ofert. Prosimy o podanie daty, z której Wykonawca ma przyjąć stawkę WIBID 1M do wyliczenia oprocentowania, tak aby Zamawiający mógł porównać oferty złożone przez wszystkich Wykonawców.

Odpowiedź:

Dla porównywalności złożonych ofert, do określenia oprocentowania lokat należy uwzględnić aktualną stawkę referencyjną WIBID 1M obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu.

Pytanie 19:

W formularzu Oferty Wykonawca ma podać wysokość oprocentowania środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych  dla porównania ofert. Prosimy o podanie daty, z której Wykonawca ma przyjąć stawkę WIBID 1M do wyliczenia oprocentowania, tak aby Zamawiający mógł porównać oferty złożone przez wszystkich Wykonawców.

Odpowiedź:

Dla porównywalności złożonych ofert, do określenia oprocentowania lokat należy uwzględnić aktualną stawkę referencyjną WIBID 1M obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu.

Pytanie 20:

W formularzu Oferty Wykonawca ma podać wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym dla porównania ofert. Prosimy o podanie daty, z której Wykonawca ma przyjąć stawkę WIBOR 1M do wyliczenia oprocentowania, tak aby Zamawiający mógł porównać oferty złożone przez wszystkich Wykonawców.

Odpowiedź:

Dla porównywalności złożonych ofert, do określenia oprocentowania kredytu należy uwzględnić aktualną stawkę referencyjną WIBOR 1M obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu.

 

Jednocześnie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

a)  Dokumenty rejestrowe,

b)  Statut,

c)  Bilans, rachunek Sysków i strat za rok 2012 i pierwsze półrocze 2013 r.,

d)  Opinie bankowe z banków udzielających kredytów,                       

e) Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o terminowym realizowaniu zobowiązań.

 

 

 

W załączeniu skany powyższych dokumentów.

Statut znajduje się na naszej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.


 

 

Ciechanów, dnia 09.10.2013r.

                         KAG. 2390-1/13

                       Dotyczy: Bankowej obsługi budżetu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w   Ciechanowie”

                           

                                  WYJAŚNIENIE NR 2

związane z treścią SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP w dniu 26.09.2013r.

numer ogłoszenia 390380-2013  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13 i nr 28, poz. 143) w związku z zapytaniem Wykonawcy  do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnia:

Pytanie 1:

Zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ do wyliczenia ceny oferty brana będzie m.in. wysokość oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bieżących i wysokość oprocentowania środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych. Do ich wyliczenia konieczne jest przyjęcie stawki WIBID1M. W celu zapewnienia porównywalności ofert każdy oferent powinien przyjąć tę samą stawkę. W związku z tym prosimy o informację, w oparciu o jaką wysokość  stopy WIBID 1M  ( z jakiego dnia)  należy wyliczyć oprocentowanie środków?

Odpowiedź:

Dla porównywalności złożonych ofert, do określenia oprocentowania środków należy uwzględnić aktualną stawkę referencyjną WIBID 1M obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu.

Pytanie 2:

Zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ do wyliczenia ceny oferty brana będzie m.in. wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym. Do jego wyliczenia konieczne jest przyjęcie stawki WIBOR1M. W celu zapewnienia porównywalności ofert każdy oferent powinien przyjąć tę samą stawkę. W związku z tym prosimy o informację, w oparciu o jaką wysokość  stopy WIBOR 1M  ( z jakiego dnia)  należy wyliczyć oprocentowanie kredytu?

Odpowiedź:

Dla porównywalności złożonych ofert, do określenia oprocentowania kredytu należy uwzględnić aktualną stawkę referencyjną WIBOR 1M obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu.

 

Pytanie 3:

Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących obsługi rachunku (dane za ostatnie 12 m-cy):

- szacunkowa wysokość średniego salda środków na poszczególnych rachunkach bankowych,

- szacunkowa wysokość średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący,

- szacunkowa średnia liczba przelewów w miesiącu,

- szacunkowa średnia liczba i wartość wpłat gotówkowych w miesiącu,

- szacunkowa średnia liczba i wartość wypłat gotówkowych w miesiącu,

- szacunkowa średnia wartość, okres oraz częstotliwość zakładania lokat terminowych,

- maksymalna liczba użytkowników bankowości elektronicznej.

Odpowiedź:

- szacunkowa wysokość średniego salda środków na poszczególnych rachunkach  bankowych łącznie w roku 2012 wynosi: 2 034 198,00 zł.

- szacunkowa wysokość średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący w roku 2012 wynosi  963 005,00 zł.

- szacunkowa średnia liczba przelewów  w miesiącu realizowanych na wszystkich     rachunkach Zamawiającego  wynosi :  około 1 145.

- szacunkowa średnia liczba i wartość wpłat gotówkowych w m-cu (średnia za 2012r)

18 operacji o wartości średniomiesięcznie 17 617  zł.

-szacunkowa średnia liczba i wartość wypłat gotówkowych w miesiącu (średnia za   2012R.) - 3 operacje o wartości średniomiesięcznie 2 625 zł.

- szacunkowa średnia wartość , okres oraz częstotliwość zakładania lokat terminowych-

  W okresie ostatnich 12 m-cy . Zamawiający nie zakładał lokat terminowych. Zamawiający przewiduje zakładanie lokat w przypadku dysponowania wolnymi środkami finansowymi.

- maksymalna liczba użytkowników bankowości elektronicznej – 5 osób.

Pytanie 4:

Prosimy o przekazanie bilansu , rachunku zysków i strat za następujące okresy: 2011r. 2012r.  oraz II kwartał 2013r.  w celu zbadania zdolności kredytowej.

Odpowiedź:

Załączniki :bilans i RZiS za 2011r., 2012 r., II kw.2013r. –załączony skan.

Pytanie 5:

Jakie formy zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym dopuszcza Zamawiający?

Odpowiedź:

Przeniesienie wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości , weksel in blanco ewentualnie inne akceptowane przez bank  , a możliwe do spełnienia przez Zamawiającego .

Pytanie 6:

Czy umowa kredytu ma być zawarta od razu na okres 5 lat? 

Odpowiedź:

Zamawiający   przewiduje  możliwość zawarcia umowy kredytu w rachunku bieżącym w trakcie trwania 5 letniej umowy na  obsługę  bankową.

 

Pytanie 7:

Prosimy o podanie szacowanego średniorocznego poziomu wykorzystania kredytu.

Odpowiedź:

Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym nastąpiło w roku 2012   w okresie od stycznia do marca  o wartości średniomiesięcznej 141 530  zł.

Załączniki do pobrania 

 

 

Ciechanów, dnia 01.10.2013r.

KAG. 2390-1/13

Dotyczy: Bankowej obsługi budżetu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w   Ciechanowie”

WYJAŚNIENIE NR 1

 

związane z treścią SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP w dniu 26.09.2013r.

numer ogłoszenia 390380-2013  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13 i nr 28, poz. 143) w związku z zapytaniem Wykonawcy  do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnia:

Pytanie 1:

Bank w nawiązaniu do zapisów SIWZ o następującej treści:

„W postępowaniu o zamówienie publiczne mogą brać udział banki, posiadające na terenie miasta Ciechanów punkt dokonujący wypłat gotówkowych, przyjmujący wpłaty gotówkowe i realizujący polecenia przelewu lub które otworzą taki punkt w mieście Ciechanów po wygraniu przetargu. Termin otwarcia tego punktu Zamawiający wyznacza do dnia rozpoczęcia wykonywania obsługi bankowej”,-

informuje, że może prowadzić obsługę kasową za pomocą Banku Pocztowego SA tj. placówek Poczty Polskiej SA oraz placówek Banku Pekso SA.

W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na korzystanie z usług wpłat/wypłat gotówkowych w siedzibie placówek Poczty Polskiej i Banku Pekso SA oraz realizowania polecenia przelewu wyłącznie przez system bankowości elektronicznej prosimy o przekazanie bilansu, rachunku zysków i strat za następujące okresy 2011r, 2012r.,oraz II kwartał 2013r. w celu zbadania zdolności kredytowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie obsługi kasowej za pomocą w/w Banków oraz na realizację polecenia przelewu wyłącznie przez system bankowości elektronicznej.

Wyjaśnienia niniejsze otrzymuje Wykonawca zadający pytanie, oraz zamieszcza się je na stronie internetowej Zamawiającego: www.pwszciechanow.edu.pl

 

 

 

Bankowa obsługa budżetu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Numer ogłoszenia: ; 390380-2013 data zamieszczenia: 26.09.2013r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie , ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie, tel. 23 6722050, faks 23 6722644.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwszciechanow.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu PWSZ w Ciechanowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu PWSZ w Ciechanowie, polegająca na:

- świadczeniu usług bankowych w zakresie:

- otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych w PLN oraz w walutach obcych wskazanych przez Zamawiającego,

- prowadzenia rozliczeń finansowych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej, realizacji przelewów, pobierania wyciągów,

- świadczenia usługi elektronicznego systemu identyfikacji wpłat na rachunki (obsługa płatności masowych) oraz zapewnienia współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego,

- zapewnienia pracy systemu bankowości elektronicznej umożliwiającej zachowanie ciągłości obsługi bankowej,

- przyjmowania wpłat gotówkowych, dokonywania wypłat gotówkowych, potwierdzania stanu salda na każdy dzień roboczy.

- przechowywaniu depozytów,

- możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w tym również overnight).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .5 lat od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców wymaga się aby warunek ten został spełniony przez co najmniej jednego wykonawcę. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty dołączone do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena – 50%
 • 2 - Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych – 15%
 • 3 - Oprocentowanie środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w tym również typu overnight) – 5 %
 • 4 - Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym – 20 %
 • 5 - Prowizja bankowa podana w procentach od kwoty kredytu w rachunku bieżącym – 10%

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy: Zmiany dotyczyć mogą zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, jeżeli wynikają z następujących okoliczności: a) podyktowane zostaną zmianami przepisów prawa, wprowadzonymi po podpisaniu umowy, b) na Szkołę zostaną nałożone nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Uczelni, c) pojawią się nowe korzystne dla Uczelni produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Uczelni, d) wprowadzona zostanie modyfikacja systemów informatycznych, e) zaistnieje obiektywna potrzeba dokonania zmian istotnych. Zmiany dotyczyć mogą również: braku lub wady dokumentacji przetargowej, wystąpienia siły wyższej, zmiany kluczowego personelu wykonawcy/zamawiającego. Zamawiający dopuszcza następujące warunki zmian: a) zmiany określone wyżej mogą nastąpić po przeprowadzeniu rokowań z Bankiem w zakresie przedmiotu zmian, b) rokowania należy zawrzeć w protokole rokowań.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwszciechanow.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Rektoratu, 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9 (pok. nr 131).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

stopka