You are here: HomeUczelniaZamówienia publicznePrzetargiRŚZ.262.29.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Od 25.02.2019 r. informacje o zamówieniach publicznych zamieszczane są na biuletynie informacji publicznej
PWSZ w Ciechanowie
pod adresem bip.pwszciechanow.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne

BEZPOŚREDNI ODNOŚNIK

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

RŚZ.262.29.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 10.12.2018 r.

Ciechanów, 20.11.2018

RŚZ.262.29.20018

Przedmiot zamówienia : Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla studentów PWSZ w Ciechanowie w związku z realizacją projektu :"Kompetentni i nowocześni PWSZ Ciechanów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 3.5. kompleksowe programy szkół Wyższych. POWR.03.05.00-00-Z059/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Progamu Operacyjneo Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


ZAŁĄCZNIKI


 Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.11.1018

stopka