Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneWydawnictwo

Zamówienia publiczne

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły nadesłane przez autorów, za wyjątkiem opracowań zamawianych przez Redakcję.
 2. Artykuły są oceniane przez niezależnych recenzentów z naukowym profesora lub stopniem doktora habilitowanego, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Recenzenci nie mogą wchodzić w skład rady naukowej i zespołu redakcyjnego czasopisma.
 3. Lista recenzentów jest publikowana corocznie na stronie internetowej periodyku. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.
 4. Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i anonimowości, w sposób uniemożliwiający ich identyfikację (double-blind rewiew proces).
 5. Recenzje sporządzane są na formularzu recenzyjnym zamieszczonym na stronie internetowej czasopisma.
 6. Pisemne recenzje mają charakter opiniodawczy. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor naczelny czasopisma.
 7. Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Zespołu do spraw Etyki w Nauce przedstawionymi w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011).

FORMULARZ RECENZJI

Informacje dla autorów

Kwartalnik "Studia Mazowieckie" jest czasopismem humanistycznym wydawanym przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie. Zawiera rozprawy i studia oraz artykuły recenzyjne i recenzje związane tematycznie z historią Mazowsza, jak również z życiem współczesnym mieszkańców mazowieckiego regionu.

Wymogi edytorskie

 1. Teksty nadsyłane do redakcji "Studiów Mazowieckich" powinny być napisane w programie Microsoft WORD, czcionką Times New Roman (rozmiar 12). Artykuł nie powinien przekraczać 25 stron znormalizowanego tekstu (format A4) z zastosowaniem marginesów 2,5 cm, interlinia 1,5. Tekst powinien być wyjustowany. Na pierwszej stronie tekstu w lewym górnym rogu zamieszczamy imię i nazwisko autora, poniżej jego afiliację.
 2. Do każdego artykułu należy dołączyć bibliografię, uwzględniającą wykorzystane w opracowaniu: archiwalia, źródła drukowane, prasę i opracowania (wg wymienionych tych działów) oraz 4 - 6 słów kluczowych i streszczenie, nie przekraczające 15 wierszy (w języku polskim).
 3. Tytuły czasopism powinny być podawane w cudzysłowie; tytuły książek, rozdziałów, artykułów, itp. należy zapisywać kursywą.
 4. Cytaty do dwóch zdań należy zapisywać w cudzysłowach, pismem prostym. Dłuższe cytaty należy wyodrębnić z tekstu, stosując czcionkę o rozmiarze 10. Opuszczenia w cytowanym tekście sygnalizujemy trzema kropkami w nawiasie zwykłym: […].
 5. Stosujemy tzw. przypisy dolne, wielkość czcionki – 10. Poszczególne elementy opisów bibliograficznych powinny być oddzielane od siebie średnikiem. Należy stosować następujące warianty skrótów: t. (tom), z. (zeszyt), r. (rocznik), nr, cz., [w:], red. – wszystkie zapisywane małymi literami. Cytowane numery tomów, zeszytów, numerów, części itd. należy zawsze zapisywać cyframi arabskimi, niezależnie od tego, jakie oznaczenia zostały użyte w publikacji. W przypadku pracy zbiorowej przypis należy zaczynać od tytułu publikacji zapisanej kursywą, po którym wymienia się jej redaktorów (inicjały imion i nazwiska) poprzedzonych skrótem red.
  Przypisy odwołujące się do wykorzystanych w artykule archiwaliów powinny zawierać nazwę archiwum, nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę, stronę (lub kartę), np. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW), sygn.253, k.27-28.
 6. Przypisy odwołujące się do tekstów czasopism powinny zawierać inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu (pisany kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie), rok, numer, strony, np. K. Bolesta-Modliński, Obrona Płocka, „Mazowsze Płockie i Kujawy” 1930, nr 11, s.71-75 (miesięczniki, kwartalniki, roczniki) lub P. Borniński, Straty materialne i krzywdy moralne, wyrządzone przez najazd bolszewików w Seminarium Duchownym Płockim, „Kurier Płocki”, nr 207 z 2 września 1920 r. , s.2.
 7. Daty: dzień zapisujemy cyfrą arabską, miesiąc - słownie, rok - skrótem, np. 26 kwietnia 1929 r.
 8. Liczebniki do dziesięciu zapisujemy słownie, następnie cyframi arabskimi. Stosujemy skróty: mld, mln, tys. czyli 10 tys. zamiast 10 000. W zapisie liczebników powyżej tysiąca stosujemy spację, np. 2 346.
 9. Tabele: treść tabeli - Times New Roman 11 pkt; tytuł tabeli – nad tabelą - Times New Roman 12 pkt. Pod tabelą zamieszczamy źródła: archiwalne, drukowane, opracowania.
 10. Do artykułu należy dołączyć krótki biogram jego autora.

Rada Wydawnicza

Skład Rady Wydawniczej:

 • dr inż. Grzegorz Koc – Prorektor (Przewodniczący)
 • doc. dr Elżbieta Gąsiorowska – Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii
 • dr inż. Andrzej Korneta – Dziekan Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych
 • dr Bożena Ostrowska – Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
 • mgr Agnieszka Mikołajczak – Kierownik Studium Języków Obcych
 • mgr Wiesław Wernik – pracownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich odpowiedzialny za promocję Uczelni
 • mgr Monika Szeszko-Zaborowska – pracownik odpowiedzialny za działalność wydawniczą (Sekretarz)

Rada Naukowa i Skład Redakcji

Rada Naukowa

prof. dr hab. Adam Koseski - przewodniczący - Akademia Humanistyczna w Pułtusku
prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygner - wiceprzewodniczący - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

członkowie:
prof. Roman Baron - Instytut Historii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze
prof. Peter Brandt - Uniwersytet w Hagen (Niemcy)

prof. dr hab. Andrzej Buko - Instytut Historii PAN w Warszawie
prof. dr hab. Andrzej Chojnowski - Uniwersytet Warszawski
prof. Leonid Czernoryż - Moskiewska Akademia Ekonomii i Prawa
prof. dr hab. Marian Dygo - Akademia Humanistyczna w Pułtusku
prof. Olga Gorbaczewa - Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku
ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ks. prof. dr hab. Michał Grzybowski - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr Aleksander Kociszewski - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
prof. Waldemar Könighaus - Uniwersytet w Getyndze (Niemcy)
prof. Istvan Kovacs - Instytut Historii Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie
prof. dr hab. Jan Lewandowski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Bronisław Nowak - Akademia Humanistyczna w Pułtusku
dr hab. Zbigniew Siemiątkowski - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Andrzej Skrzypek - Akademia Humanistyczna w Pułtusku
prof. dr hab. Andrzej Szwarc - Uniwersytet Warszawski
dr Ryszard Walczak - Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe
prof. Leonid Zaszkilniak - Lwowski Uniwersytet Narodowy (Ukraina)
prof. Igor Żukowski - Bałtycki Federalny Uniwersytet w Kaliningradzie

Redakcja

prof. dr hab. Janusz Szczepański – redaktor naczelny
dr Zbigniew Ptasiewicz - zastępca redaktora naczelnego
dr Radosław Lolo – sekretarz naukowy
członkowie redakcji:
dr Marta Milewska
dr Jolanta Załęczny
mgr Monika Szeszko-Zaborowska

Kontakt

mgr Monika Szeszko-Zaborowska
PWSZ w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
pok. 213 (II p.)
tel. (23) 672 20 50 wew. 2132
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkategorie

stopka