Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneDla studenta

Zamówienia publiczne

Umowy ze studentami

Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat w ramach świadczonych usług edukacyjnych w roku akademickim 2016/2017

Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne

* umowy oraz aneks zostały przygotowane w formie interaktywnego PDF. Do ich odczytania i wypełnienia niezbędny jest darmowy program Adobe Reader. Wybrany plik należy zapisać na dysku lokalnym, wypełnić i wydrukować w 2 egzemplarzach.

Informacja dla studentów dotycząca stypendium i form pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019

Studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium i formy pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019 powinni złożyć wniosek z odpowiednimi załącznikami do 15 października 2018 r. do godz. 14:00.

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w następnych miesiącach na kolejnych posiedzeniach komisji stypendialnych.

Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów mogą być składane jedynie do 15 października 2018 r., po tej dacie wnioski nie będą przyjmowane.

Od 1 października 2018 r. wnioski są przyjmowane w godzinach 8:00-15:00 w pokoju nr 18.

WNIOSKU BĘDĄ PRZYJMOWANE RÓWNIEŻ W SOBOTĘ 13 PAŹDZIERNIKA W GODZINACH 8:00-13:00 POKÓJ NR 18.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1000 zł netto miesięcznie na 1 członka rodziny studenta (uwzględniając dochód w 2017 roku).

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wyniósł 3399 zł. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 21 września 2018 r.).
Przed wypełnieniem wniosków prosimy o zapoznanie się z aktualnym na rok akademicki 2018/2019 Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Ciechanowie, a w szczególności z wymogami wynikającymi z Regulaminu dotyczącymi:

 • zasad ustalania i dokumentowania dochodu do stypendium socjalnego, zapomogi,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów, za wymogi dotyczące osiągnięć (wymóg z Regulaminu potwierdzony i opisany we wniosku), za średnią arytmetyczną ocen oraz stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych,
 • student zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z opisem dotyczącym wypełniania wniosku /zał. nr 1 ostatnia strona/

UWAGA STUDENCI !!!

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz dostarczanie dokumentów zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi!

Bardzo ważne jest złożenie pełnej dokumentacji załączonej do wniosku. Szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów w Regulaminie przyznawania i wypłacania pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 - poniżej.

Informacje dotyczące stypendium tel. nr. 23 672 62 00

DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie nr 39/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2018/2019

Koła naukowe

Koła Naukowe Rok Akademicki - 2013/2014

 1. Koło Naukowe Pedagogów „Bona Fide”,
 2. Koło Inżynierii Materiałowej,
 3. Koło Naukowe Ekonomii,
 4. Koło Naukowe Informatyki Stosowanej,
 5. Naukowe Koło Studenckie Chemików,
 6. Koło Naukowe „KOMOS”,
 7. Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa,
 8. Koło Naukowe „Elektroda”,
 9. Koło Naukowe „Paparazzi”.

Druki do pobrania

Druki do pobrania w formacie PDF:

Ważne informacje do stypendium socjalnego:

stopka