You are here: HomeUczelniaInformacje ogólne

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Informacje ogólne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie została utworzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. z uprawnieniami do prowadzenia trzech specjalności: język polski z logopedią, pielęgniarstwo i położnictwo.

W tym samym roku naukę rozpoczęło 148 studentów. Obecnie w PWSZ w Ciechanowie na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) studiuje ok. 1800 osób. Do tej pory mury szkoły opuściło ponad 2200 absolwentów. Uczelnia oferuje możliwość kształcenia na dziesięciu kierunkach: ekonomia, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria środowiska, kulturoznawstwo, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, rolnictwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz pedagogika. Ponadto PWSZ w Ciechanowie posiada w programie ustawicznego kształcenia, ofertę 9 studiów podyplomowych.

Najważniejszym celem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie jest solidne kształcenie na poziomie I stopnia (licencjata i inżyniera) umożliwiające kontynuację nauki w uczelniach akademickich na terenie całego kraju, a w szczególności w uczelniach, z którymi PWSZ w Ciechanowie współpracuje na podstawie zawartych porozumień. Są to:

1. Politechnika Warszawska, która objęła patronatem kierunki techniczne,
2. Uniwersytet Gdański, który objął patronatem kierunki humanistyczne,
3. Uniwersytet Medycznay w Białymstoku, która objęła patronatem kierunki medyczne.

Zajęcia ze studentami prowadzi ok. 80 pracowników naukowo - dydaktycznych, którzy wywodzą się głównie z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Akademii Medycznej w Warszawie, Akademii Medycznej w Łodzi, Akademii Medycznej w Białymstoku, Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Wysoko ceniona jest współpraca z uczelniami zagranicznymi: Narodowym Uniwersytetem Przykarpackim w Iwano - Frankowsku (Ukraina) oraz Iwano - Frankowskim Państwowym Uniwersytetem Medycznym (Ukraina) i z zagranicznymi firmami, w których studenci odbywają praktyki np. UEG International Holding GmbH z Austrii. W 2011 r. w ramach programu ERASMUS w semestrze letnim na Uczelni przebywali studenci z Kilis Aralik University z Turcji.

Kierownictwo Uczelni ściśle współpracuje z władzami samorządowymi miast i powiatów Ciechanowa i Mławy, jak również z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorstwami. PWSZ w Ciechanowie jest członkiem Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ). W dniach 27 - 29 stycznia 2006 r. była gospodarzem V Zgromadzenia Plenarnego KRePSZ, w którym oprócz rektorów państwowych uczelni zawodowych udział wzięli przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, v-ce przewodniczacy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przedstawiciele ME i N. W 2008r. w Ciechanowie odbyły się uroczystości X-lecia powstawnia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z udziałem Senatów tych Uczelni.

stopka