Jesteś tutaj: HomeRegulamin studiów podyplomowych

Studia podyplomowe

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/PRK/POWER/3.1/2015 z dnia 23.06.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/PRK/POWER/3.1/2015, Z DNIA 21.07.2015 R.

W związku z ogłoszeniem przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie otwartego naboru partnera do realizacji projektu w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 w ramach Programu Rozwoju Kompetencji mającym na celu podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy
i społeczeństwa, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), niniejszym PWSZ w Ciechanowie podaje do wiadomości publicznej informację
o wyborze jako partnera firmy: BlitzProject Group (Warszawa).
     
       W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła tylko jedna, ww. oferta, która została pozytywnie rozpatrzona przez członków Zespołu ds. opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Kompetencji pod przewodnictwem dr. inż. Grzegorza Koca, powołanego Zarządzeniem Rektora PWSZ w Ciechanowie nr 6/2015.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/PRK/POWER/3.1/2015
z dnia 23.06.2015 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ogłasza otwarty konkurs na partnerstwo dotyczące realizacji projektu w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursie nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 w ramach Programu Rozwoju Kompetencji mającym na celu podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014, poz. 1146).

Cel partnerstwa: Działania dotyczące kształtowania i podnoszenia kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy. Działania mają zapewnić wyposażenie w odpowiednie kompetencje (zawodowe ogólne, komunikacyjne, w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne, analityczne i inne) studentów ostatnich dwóch semestrów studiów.

Główne założenia projektu: Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi prowadzić do uzyskania wybranych kompetencji: zawodowych ogólnych, komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencji interpersonalnych,
w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych, w tym wyszukiwania informacji, analitycznych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów.

Typy działań w projekcie: Cele projektu realizowane będą przez: certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym i zwiększanie zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia (np. wizyty studyjne u pracodawców, zajęcia dodatkowe organizowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym).

Wymagania wobec partnera:

 1. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, w szczególności:
  1. Doświadczenie w przygotowaniu projektu skierowanego do osób pracujących lub wchodzących na rynek pracy, obejmującego m.in. badanie bilansu kompetencji, szkolenia i zajęcia praktyczne – min. 1 projekt, który otrzymał dofinansowanie w okresie ostatnich 3 lat (liczone od dnia złożenia oferty);
  2. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w ramach których realizowane były m.in. konferencje, seminaria lub szkolenia – min. 1 projekt, który otrzymał dofinansowanie w okresie ostatnich 3 lat (liczone od dnia złożenia oferty);
  3. Doświadczenie w realizacji projektów partnerskich – min. 1 projekt, który otrzymał dofinansowanie w okresie ostatnich 3 lat (liczone od dnia złożenia oferty);
 2. Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa oraz zgodność celów działalności partnera z zakresem realizacji projektu.
 3. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, m.in. wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.
 4. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych i finansowych.
 5. Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.

Dokumenty, które należy przedstawić w celu weryfikacji spełnienia przedstawionych wymagań:

 1. Wykaz zrealizowanych działań spełniających wymagania wobec partnera określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Opis koncepcji zadań proponowanych do realizacji przez potencjalnego partnera w ramach projektu wraz z uzasadnieniem i kosztorysem.
 3. Deklaracja gotowości współpracy z PWSZ w Ciechanowie w trakcie przygotowania projektu oraz jego realizacji na każdym etapie.
 4. Informacja dotycząca wniesienia wkładu partnera w realizację projektu: kadrowego (CV personelu wyznaczonego do realizacji zadania, co najmniej osoby posiadające min. 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych), organizacyjnego, technicznego i finansowego (opis zasobów partnera oraz dokumenty finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy).
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na partnera projektu.

Oferty składne przez potencjalnych partnerów muszą zawierać także następujące dokumenty:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera.
 2. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy.
 3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych.

Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia 14 lipca 2015 r. do godz. 15.00 na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
z dopiskiem „Oferta partnerstwa – konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015”.
Ocenie podlegać będą ofert kompletne i złożone w terminie.

Kryteria wyboru partnera:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 4. Koncepcja projektu, uzasadnienie działań oraz budżet.

Informacja o wyborze partnera zostanie zamieszczona na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru.

Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Informacje dodatkowe:

 1. Partnerem projektu może być zarówno podmiot z sektora finansów publicznych, jak i spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólnie z PWSZ w Ciechanowie będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.
 2. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014).
 3. Planowany termin realizacji projektu: październik 2015 r.– wrzesień 2018 r.
 4. Udział partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

stopka