Jesteś tutaj: HomeProjekty UEProjekty UnijneMoto Power

Projekty UE

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2018R.

O przeprowadzeniu badania bilansu kompetencji dla kandydatów
do uczestnictwa w projekcie
pt. „Innowacyjni z MOTO POWER "
Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt wdrożeniowy)


Od dnia 05 września 2018r. rozpoczyna się badanie bilansu kompetencji przez doradcę zawodowego zgodnie z ustalonym harmonogramem. Badania kompetencji odbywać się będą w siedzibie Uczelni ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, sala 28.

 
Biuro projektu "Innowacyjni z Moto Power"

Ogłoszenie nr 3

Ogłoszenie z dnia 31.07.2018r.
na objęcie
Ubezpieczeniem NNW 50 uczestników/czek szkolenia w ramach realizowanego
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie
projektu pn.:  Innowacyjni z MOTO POWER

RŚZ.082.3.2018

Ubezpieczenie NNW będzie finansowane w ramach realizowanego projektu pn.: Innowacyjni z MOTO POWER w ramach POWR.04.01.00-IZ.00-00-013/17, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis:

Ogłoszenie dotyczy możliwości współpracy w ramach GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) na czas realizacji programu dydaktycznego projektu: od 2018-10-01 do 2020-06-30 dla 50 osób będących uczestnikami/czkami projektu pn.: Innowacyjni z MOTO POWER w ramach POWR.04.01.00-IZ.00-00-013/17, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie nadającym kwalifikacje specjalisty ds. mechaniki motoryzacyjnej i obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Cel:

Ubezpieczenie NNW dla 50 uczestników/czek projektu: Innowacyjni z MOTO POWER w ramach POWR.04.01.00-IZ.00-00-013/17 obejmujące ochroną odbywanie zajęć na terenie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie oraz praktyk w 5 zakładach przemysłowych dla uczestników/czek w/w projektu.

Informacje ogólne dotyczące ryzyka ubezpieczeniowego:

Usługa ubezpieczenia NNW obejmuje ubezpieczenie bezimienne 50 uczestników praktyk na okres zajęć na terenie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie oraz odbywania praktyk na terenie Polski w okresie realizacji projektu: od: 2018-10-01 do: 2020-06-30 w liczbie 50 osób. Praktyki odbywać się będą u 5 przedsiębiorców prowadzących działalność w przemyśle motoryzacyjnym. W związku ze specyfiką rynku ubezpieczeniowego dopuszcza się roczny okres ubezpieczeniowy z opcją przedłużenia.

Podstawowy przedmiot ubezpieczenia:

1. Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu
2. Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku NW
3. Transport oraz opiekę medyczną powypadkową na skutek NW

Zadanie uważa się za wykonane po podpisaniu stosownej polisy ubezpieczeniowej.

Zadanie ma być wykonane po zawarciu umowy cywilnoprawnej w kwocie określonej przez wykonawcę i w drodze negocjacji ustnych możliwej do spełnienia zgodnie z w/w projektem przez zleceniodawcę.

Czas realizacji do 30 września 2018r.

Oferty należy kierować na adres biura projektu. Przyjmowanie ofert do 14.09.2018r.

Podjęcie decyzji o wyborze firmy ubezpieczeniowej wymaga sporządzenia protokołu przez zleceniodawcę. Uczelnia nie będzie informowała firm konkurencyjnych o wyniku najkorzystniejszej oferty.

Ocena ofert:

Głównym kryterium wyboru ofert będzie:

 • Łączna wysokość składki na jednego ubezpieczonego przy spełnieniu warunków minimalnych określonych w przedmiocie ogłoszenia i stosownymi przepisami prawa,
 • W przypadku takich samych składek ocenie będą podlegały świadczenia określone w przedmiocie ogłoszenia oraz zaproponowane dodatkowe korzyści wynikające z oferty.

 

Osoba do kontaktu: mgr inż. Sebastian Dalecki - Koordynator projektu,                                                              
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie,
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów,
NIP 5661805832, REGON 130869208
tel. 23 672 30 75 w 2060, tel. kom.694760033                                                                                                    
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenie nr 2

Ogłoszenie z dnia 31.07.2018r.
na wykonanie
Badania lekarskiego dla 50 uczestników/czek szkolenia w ramach realizowanego
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie
projektu pn.:  Innowacyjni z MOTO POWER

RŚZ.082.3.2018

Badania lekarskie będzie wykonane i finansowana w ramach realizowanego projektu pn.: Innowacyjni z MOTO POWER w ramach POWR.04.01.00-IZ.00-00-013/17, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od: 2018-05-01 do: 2020-09-30.

Badanie powinno zostać przeprowadzone stosownie do przepisów Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2014 poz. 1144 z późniejszymi zmianami) .

Lekarz przeprowadza badanie na podstawie skierowania wydanego każdemu z uczestników/czek szkolenia przez biuro projektu Innowacyjni z MOTO POWER, którzy w trakcie praktycznej części trwania szkolenia nadającego kwalifikacje specjalisty ds. mechaniki motoryzacyjnej i obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
Zajęcia praktyczne odbywać się będą na terenie zakładów produkcyjnych.

Przeprowadzone badanie lekarskie powinno stwierdzić:

 • Czy uczestnik/czka może brać udział w szkoleniu wskazanym na skierowaniu na badania ,

Zadanie uważa się za wykonane po wystawieniu stosownych zaświadczeń uczestnikom przez lekarza medycyny pracy.

Zadanie ma być wykonane po zawarciu umowy cywilnoprawnej w kwocie określonej przez wykonawcę i w drodze negocjacji ustnych możliwej do spełnienia zgodnie z w/w projektem przez zleceniodawcę.

Czas realizacji do 06 października 2018r. Oferty należy kierować na adres biura projektu. Przyjmowanie ofert do 06.09.2018r.

Podjęcie decyzji o wyborze kandydata wymaga sporządzenia protokołu przez zleceniodawcę. Uczelnia nie będzie informowała firm konkurencyjnych o wyniku najkorzystniejszej oferty.

Osoba do kontaktu: mgr inż. Sebastian Dalecki - Koordynator projektu,
PWSZ w Ciechanowie ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, NIP 5661805832,
REGON 130869208
tel. 23 672 30 75 w 2060, tel. kom.694760033
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Ogłoszenie nr 1

Ogłoszenie z dnia 31.07.2018r.
na wykonanie
Ekspertyzy dotyczącej opracowanego programu kształcenia w ramach realizowanego
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie projektu  
pn.: Innowacyjni z MOTO POWER

RŚZ.082.3.2018

Ekspertyza będzie wykonana i finansowana w ramach realizowanego projektu pn.: Innowacyjni z MOTO POWER w ramach POWR.04.01.00-IZ.00-00-013/17, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonanie ekspertyzy jest niezbędne do określenia i rekomendowania treści nauczania z programu studiów inżynierskich do nauczania na 5 poziomie kwalifikacji.
Zgodnie z regulaminem i wnioskiem projektu ekspertyzę będzie mogła wykonać osoba/ zespół dydaktyków posiadająca/y doświadczenie w opracowaniu programów kształcenia związanych z kierunkiem mechanika i budowa maszyn.

Ekspertyza powinna zawierać:

 1. Analizę treści przedstawionego programu kształcenia odpowiadającego 5 poziomowi kształcenia PRK zakładającego wsparcie przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, opracowanego przez zespół dydaktyków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Ciechanowie,
 2. Analizę planowanych przedmiotów, ilości godzin oraz sposobu ich zaliczania z podziałem na semestry i dni tygodnia oraz efektów kształcenia i innych elementów składowych programu,
 3. Analizę obszaru organizacji i realizacji praktyk zawodowych
 4. Analizę opisu kwalifikacji zdobytych przez uczestników projektu,

Wraz z analizą powyższych punktów ekspertyza powinna zawierać ewentualne uwagi i korekty do naniesienia opracowanego programu. Zadanie uważa się za wykonane po przedstawieniu ostatecznego programu kształcenia zaakceptowanego przez eksperta potwierdzonego stosownym protokołem.

Zadanie ma być wykonane po zawarciu umowy cywilnoprawnej w kwocie określonej przez wykonawcę i w drodze negocjacji ustnych możliwej do spełnienia zgodnie z w/w projektem przez zleceniodawcę. Przewidziany wymiar godzin na zlecenie – 50.

Czas realizacji do 15 września 2018r. Oferty należy kierować na adres biura projektu. Przyjmowanie ofert do 03.09.2018r.

Podjęcie decyzji o wyborze kandydata wymaga sporządzenia protokołu przez zleceniodawcę.

Osoba do kontaktu: mgr inż. Sebastian Dalecki - Koordynator projektu,                                                               
PWSZ w Ciechanowie ul. Narutowicza 9 tel. 23 672 30 75 w 2060, tel. kom.694760033                                                                                                    
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje ogólne

ue pl

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji do uczestnictwa w projekcie "Innowacyjni z Moto Power".


Biuro projektu „Innowacyjni z MOTO POWER”

          Szanowni Państwo,

W związku z realizacją w/w projektu w dniu 05.09.2018r. o godzinie 14.00 w sali 30, gmach główny PWSZ w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9, odbyło się spotkanie kandydatów do projektu, władz Uczelni , osób zaangażowanych w realizację projektu Innowacyjni z MOTO POWER oraz zespołu opracowującego program dydaktyczny.

W związku z mnogością pytań kierowanych do biura po spotkaniu pragniemy przekazać dalsze informacje:

 1. Tak jak było przekazane na spotkaniu, przedstawiony program kształcenia jest
  w obecnej fazie autorskim projektem, który aktualnie poddawany jest ocenie merytorycznej eksperta. Dopuszczane są niewielkie zmiany w jego treści. Spośród przedmiotów obieralnych (w ramach zajęć wyrównawczych) będzie jeden do wyboru wg. potrzeb uczestnika.
 2. Zaprezentowany wstępny harmonogram zjazdów jest propozycją, która będzie poddana negocjacji z osobami zakwalikowanymi do uczestnictwa.
 3. W odpowiedzi na liczne postulaty planujemy, iż zajęcia nie będą się odbywać w piątki a jedynie w soboty i niedziele.
 4. Zgodnie z informacjami rekrutacyjnymi zostanie zorganizowane spotkanie
  z uczestnikami, podczas którego będzie możliwość dostosowania w miarę możliwości harmonogramu zajęć do potrzeb i możliwości uczestników.
 5. Udział w projekcie jest bezpłatny, ponadto uczestnicy będą uprawnieni na podstawie regulaminu do otrzymywania wynagrodzenia za każdą godzinę odbytych praktyk.

W razie niejasności i dalszych pytań zachęcamy do kontaktu osobistego w biurze projektu lub pod numerem telefonu 23 672 30 75 wewn. 2060.

Biuro projektu znajduje się w gmachu głównym PWSZ w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie, pokój 206 , czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 14.                                        


ue pl

Uwaga

Biuro projektu "Innowacyjni z Moto Power" uprzejmie informuje, iż wpłynęło 70 zgłoszeń od kandydatów.

Aktualnie zostanie przeprowadzona weryfikacja formalna oraz bilans kompetencji przeprowadzony przez doradcę zawodowego. Zostanie sporządzona lista 50 osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz lista rezerwowa licząca 20 osób.
W przypadku nie spełniania wymogów określonych w regulaminie lub negatywnej oceny doradcy zawodowego kandydatów przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający.
W razie uruchomienia naboru uzupełniającego zostanie podana stosowana informacja na stronie internetowej uczelni.


"Innowacyjni z MOTO POWER"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany w PWSZ w Ciechanowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.: Innowacyjni z MOTO POWER w ramach POWR.04.01.00-IZ.00-00-013/17, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest przetestowanie przez PWSZ w Ciechanowie nowatorskiego programu kształcenia na 5 poziomie. Zdobyte kompetencje podczas 1,5 rocznego szkolenia specjalisty ds. mechaniki motoryzacyjnej i obrabiarek sterowanych numerycznie CNC będą pomostem pomiędzy kwalifikacjami nadawanymi na 4 poziome (szkoła średnia) a 6 (wykształcenie wyższe). Realizacja projektu ma być podstawą do wprowadzenia zmian w obecnym systemie kształcenia. Zamysłem jest stworzenie rozwiązań systemowych pozwalających nadążyć za potrzebami rynku pracy. Tzw. 5 poziom ma wpisać się w obecne trendy gospodarcze, efektywnie kształcąc specjalistów w danej dziedzinie. Nacisk ma być położony na praktyczne umiejętności oraz wiedzę teoretyczną ściśle związaną z daną specjalizacją.

CNC CZARNY

 

stopka