You are here: HomePomoc socjalna

UWAGA STUDENCI !!!!!

STUDENT SKŁADAJĄCY WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM REKTORA, STYPENDIUM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ O ZAPOMOGĘ ZOBOWIĄZANY JEST ZAREJESTROWAĆ WNIOSEK W WIRTUALNEJ UCZELNI, CO BĘDZIE MOŻLIWE OD DNIA  1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.!!!!

 NASTĘPNIE NALEŻY WYDRUKOWAĆ WNIOSEK PO ZAREJESTROWANIU I UZUPEŁNIĆ WYMAGANYMI DANYMI - DOPIERO TAKI WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ W POKOJU NR 18.

 NIEZAREJESTROWANE WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

film
Film promocyjny

DLA STUDENTA

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

SZANOWNI STUDENCI

Zwracamy się z prośbą o ocenę odbytych w bieżącym semestrze zajęć dydaktycznych, co będzie cenną informacją pozwalającą podnosić jakość pracy uczelni oraz pozwoli dostosować programy i treści kształcenia, także do waszych oczekiwań. Ankieta jest całkowicie anonimowa.

ZAPRASZAMY !

Wypełnij formularz

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Informacja dla studentów dotycząca stypendium i form pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020

 

Studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium i formy pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020 powinni złożyć wniosek z odpowiednimi załącznikami do 15 października 2019 r. do godz. 14:00.

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w następnych miesiącach na kolejnych posiedzeniach komisji stypendialnych.

Wnioski o stypendium rektora mogą być składane jedynie do 15 października 2019 r., po tej dacie wnioski nie będą przyjmowane.

Od 1 października 2019 r. wnioski są przyjmowane w godzinach 8:00-15:00 w pokoju nr 18. Wnioski należy składać osobiście!!!!

WNIOSKU BĘDĄ PRZYJMOWANE RÓWNIEŻ W SOBOTĘ 12 PAŹDZIERNIKA 2019 W GODZINACH 8:00-13:00 POKÓJ NR 18.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1050 zł netto miesięcznie na 1 członka rodziny studenta (uwzględniając dochód w 2018 roku).

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.  2715,- zł ( Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019r. ).

Przed wypełnieniem wniosków prosimy o zapoznanie się z aktualnym na rok akademicki 2019/2020 Regulaminem świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie , a w szczególności z wymogami wynikającymi z Regulaminu dotyczącymi:

  • zasad ustalania i dokumentowania dochodu do stypendium socjalnego, zapomogi,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora, za wymogi dotyczące osiągnięć (wymóg z Regulaminu potwierdzony i opisany we wniosku), za średnią arytmetyczną ocen oraz stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych,
  • student zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z opisem dotyczącym wypełniania wniosku.

UWAGA STUDENCI !!!!!

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz dostarczenie dokumentów zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi! Załączniki do Regulaminu (w tym wnioski) znajdują się w zakładce „Pomoc socjalna” – „Druki do pobrania”!!

UWAGA STUDENCI!!!!!!

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W REGULAMINIE NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

  1. Zmiana dotychczasowej nazwy Regulaminu pomocy materialnej na regulamin świadczeń dla studentów , a tym samym włączenie kwestii przyznawania miejsca w domu studenta do obecnego regulaminu.

2.O świadczenia pomocy materialnej nie mogą ubiegać się studenci:

  1. których łączny okres, w którym dana osoba mogła otrzymywać świadczenia w ramach studiów nie może przekroczyć 6 lat- niezależnie od rodzaju i długości trwania studiów oraz uczelni na jakiej odbywał/podejmował studia.
  • Termin 6 lat biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć,
  • W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.
  1. Posiadający tytuł zawodowy (magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz licencjata, inżyniera lub równorzędny – jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia).

3. O stypendium rektora na 1-szym roku studiów II stopnia mogą ubiegać się studenci, którzy podjęli studia II stopnia w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów I stopnia.

4. Kryterium dla przyznania stypendium rektora studentowi 1-szego roku studiów II stopnia jest średnia z ostatnich dwóch semestrów studiów I stopnia.

5. W przypadku stypendium rektora studentowi niezadowolonemu z decyzji będzie przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Odwoławczą Komisję Stypendialną, zamiast odwołania do Rektora.

6. Podniesienie dochodu miesięcznego uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego do kwoty 1050,00 zł. netto na osobę.

7. W przypadku stypendium socjalnego –student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł. zobowiązany jest do przyniesienia zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny (w przygotowanych załącznikach do regulaminu jest gotowy wniosek, z którym student może udać się do urzędu w celu uzyskania w/w zaświadczenia – załącznik nr 12). W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia w wyznaczonym terminie Komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium!!!

8. Student, który spełnia kryteria do samodzielnego rozliczania (kryteria szczegółowe określone w regulaminie § 12 ust.3) składa oświadczenie w formie załącznika 9a lub 9b.

9. Kwota, o której mowa w § 12 ust.3) pkt 5 lit. c wynosi co najmniej 930,35 zł. (tj. student samodzielny finansowo).

10. Zmiany w przyznawaniu zwiększonego stypendium socjalnego!!!! Obecnie będzie można uzyskać zwiększenie do stypendium TYLKO ze względu na szczególnie uzasadniony przypadek, przez co należy rozumieć:

a) ponoszenie kosztów zamieszkania w Domu studenta lub w bursie szkolnej (należy dołączyć do wniosku zaświadczeni z Domu Studenta lub z bursy szkolnej potwierdzające zamieszkanie i okres na jaki student został przyjęty),

b) sytuację materialną wychowanków domu dziecka (należy dołączyć do wniosku odpowiednie zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub studenta będącego sierotą pełną (należy dołączyć do wniosku akty zgonu rodziców),

c) inne szczególnie uzasadnione przypadki (należy dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające) – indywidualnie rozpoznawane przez Komisję stypendialną.

11. Zapomoga może być przyznana danemu studentowi tylko dwa razy w roku akademickim, niezależnie od przyczyny złożenia wniosku o jej przyznanie.

12. Student przebywający na urlopie może ubiegać się o przyznanie zapomogi, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 27 ust.1 i ust. 2 regulaminu.

Wszystkie zmiany oraz szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów dotyczące świadczeń pomocy materialnej znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Bardzo ważne jest złożenie pełnej dokumentacji załączonej do wniosku.

Informacje dotyczące stypendium tel. nr. 23 672 62 00

DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechnanowie na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 26/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2019/2020

stopka