Jesteś tutaj: HomeKrajowe Ramy Kwalifikacji

button 2

tekst alternatywny

button

 

Krajowe Ramy Kwalifikacji

 

System punktów ECTS

Zasady przyznawania punktów ECTS na Wydziale Inżynierii i Ekonomii PWSZ w Ciechanowie zostały ustalone w Regulaminie Studiów. System punktowy stosowany w PWSZ w Ciechanowie odpowiada standardowi ECTS (European Credit Transfer System). Każdemu przedmiotowi w każdym semestrze przyporządkowana zostaje całkowita liczba punktów ECTS (P). Przyjmuje się, że punkty ECTS przypisane do poszczególnych przedmiotów odpowiadać powinny nakładowi pracy studenta podejmowanej na terenie Uczelni i poza nią w celu osiągnięcia określonych dla danego przedmiotu efektów kształcenia. W ramach przyjętych zasad ustalono, że 1 pkt. ECTS jest równoważny 25-30 godzin pracy studenta. Punkty przypisane są całym przedmiotom, a nie poszczególnym zajęciom. Liczba punktów ECTS odzwierciedla nakład pracy studenta konieczny do zaliczenia przedmiotu. Uzyskanie przez studenta punktów związane jest jedynie z faktem zaliczenia przedmiotu i nie ma związku z otrzymaną oceną.

stopka