Jesteś tutaj: HomeInne jednostkiDla kandydata

A K T U A L N O Ś C I

Tutaj znajdują się wszystkie informacje...

Inne jednostki

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli spełniają następujące warunki:

 1. posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski,
 2. wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim wraz z tłumaczeniem na język polski, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 3. posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,

ponadto:

 1. - ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego,
  - lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  - lub uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Na pierwszy rok studiów mogą być przyjęci cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji, którzy;

1. legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczpospolitej Polskiej (informacje w sprawie nostryfikacji – Kuratorium Oświaty w Warszawie www.kuratorium.waw.pl w zakładce PORADNIK KLIJENTA, INNE SPRAWY, NOSTRYFIKACJA /tel. 22 5512400/).

 1. wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.

W przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości.

Podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą:

 1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się,
 2. posiadacze ważnej Karty Polaka,
 3. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
 4. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
 5. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA /Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu/ - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
 6. cudzoziemcy którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 7. cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach,
 8. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 9. obywatele państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA /Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu/ - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na podstawie:

 1. umów międzynarodowych - na zasadach określonych w tych umowach,
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
 3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
 4. decyzji Rektora uczelni.

jako:

 1. stypendyści strony polskiej,
 2. na zasadach odpłatności,
 3. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
 4. stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
 5. stypendyści uczelni.

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony przez kandydata kwestionariusz osobowy,
 2. podanie do Rektora PWSZ w Ciechanowie w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie z pominięciem zasad rekrutacji, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich,
 3. zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczpospolitej Polskiej,
 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku,
 5. certyfikat znajomość języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 6. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 7. 4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 8. wizę lub kartę stałego pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP - w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 9. dowód opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia.

Wymagane jest tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce i termin przyjmowania dokumentów

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich i spełniający kryteria przyjęć, przewidziane na dany kierunek studiów ustalone przez Uczelnię w corocznie podejmowanej Uchwale Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w danym roku akademickim, przystępują do rekrutacji oraz składają wszystkie wymagane dokumenty, w terminach wskazanych w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie z pominięciem zasad rekrutacji, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, składają komplet wyżej wymienionych dokumentów wraz z podaniem do Rektora PWSZ w Ciechanowie, w Biurze Rekrutacji.

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu

Zagraniczne świadectwa dojrzałości legalizowane są w polskich placówkach dyplomatycznych w kraju wydania tych dokumentów.

Dokumenty dotyczące wykształcenia, wydane poza granicami Polski są uznawane w kraju na podstawie umów międzynarodowych o uznawalności wykształcenia lub na drodze nostryfikacji. Dokumenty podlegają nostryfikacji, jeżeli zostały wystawione przez kraj, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu lub ta umowa przestała obowiązywać.

Nostryfikacji dokonuje kurator oświaty odpowiedni względem miejsca zamieszkania danej osoby lub, jeżeli osoba ta nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce - kurator właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której będzie składany dokument podlegający nostryfikacji. Dla osób podejmujących studia w PWSZ w Ciechanowie właściwy będzie Kurator Oświaty w Warszawie www.kuratorium.waw.pl w zakładce PORADNIK KLIJENTA, INNE SPRAWY, NOSTRYFIKACJA /tel. 22 5512400/.

Zagraniczne świadectwo ukończenia szkoły będzie uznane za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości, jeżeli uprawnia ono do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo. By uzyskać nostryfikację świadectwa należy złożyć w kuratorium oświaty następujące dokumenty:

 • wniosek o przeprowadzenie nostryfikacji,
 • oryginał świadectwa uzyskanego za granicą,
 • potwierdzenie, że świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych (jeżeli nie ma podobnej adnotacji w dokumencie),
 • tłumaczenie świadectwa dokonane przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Świadectwo powinno być zalegalizowane przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Dokumenty źródłowe

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U.09.176.1365) 

Studia stacjonarne

Wydział Inżynierii i Ekonomii

06–400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9
tel./fax 23 672 30 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ekonomia (studia licencjackie 3-letnie)

• specjalność: zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
• specjalność: bankowość i rynek finansowy
• specjalność: administracja i finanse sektora publicznego
• specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Informatyka (studia inżynierskie 3,5-letnie)

• specjalność: inżynieria systemów oprogramowania (ISO-CSE In English)
• specjalność: informatyka w procesach biznesowych

Inżynieria środowiska (studia inżynierskie 3,5-letnie)

• specjalność: inżynieria komunalna
• specjalność: sieci i instalacje płynowe
• specjalność: technologie energetyczne

Mechanika i budowa maszyn (studia inżynierskie 3,5-letnie)

• specjalność: inżynieria produkcji
• specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne

Rolnictwo (studia inżynierskie 3,5-letnie)

• specjalność: zarządzanie w agrobiznesie
• specjalność: mechanizacja rolnictwa
• specjalność: ochrona środowiska przyrodniczego

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych

06–400 Ciechanów, ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax 23 672 22 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pielęgniarstwo (studia licencjackie 3-letnie)

Pedagogika (studia licencjackie 3-letnie)

• specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
• specjalność: logopedia

Praca socjalna* (studia licencjackie 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• specjalność: praca socjalna w pomocy społecznej
• specjalność: praca socjalna w obszarze przemocy i uzależnień

*kierunek będzie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zamiejscowy Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych

06–500 Mława, ul. Warszawska 52
tel./fax 23 654 98 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elektronika i telekomunikacja (studia inżynierskie 3,5-letnie)

• specjalność: teleinformatyka
• specjalność: techniki multimedialne

Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie 3-letnie)

• specjalność: zarządzanie kryzysowe
• specjalność: bezpieczeństwo informacyjne

Logistyka* (studia licencjackie 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• specjalność: logistyka i spedycja w transporcie drogowym
• specjalność: logistyka w przedsiębiorstwie przemysłowym

*kierunek będzie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Studia podyplomowe

Logopedia ogólna - studia kwalifikacyjne

Charakterystyka: Studia przygotowują do pełnienia zawodu logopedy, a w szczególności do prowadzenia badań i działań praktycznych w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej, do przeprowadzania badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń komunikacyjnych oraz do prowadzenia doradztwa logopedycznego. Absolwent studiów po ich ukończeniu (4 semestry) wraz z dwuletnią praktyką w pracy logopedycznej może ubiegać się o certyfikaty polskich towarzystw logopedycznych.

Informacje dotyczące zapisów pod numerem tel. 604 562 889 – mgr Agnieszka Kuskowska

Czas trwania: 4 semestry

Informatyka dla nauczycieli

Studia mają charakter kwalifikacyjny, dający jego absolwentom uprawnienia do nauczania przedmiotu informatykaw szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Są przeznaczone dla nauczycieli chcących poznać problemy informa­tyki i sposoby wykorzystania komputerów w celu wzbogacania i uatrakcyjniania lekcji z prowadzonego przedmiotulub w celu zdobycia wiedzy potrzebnej do prowadzenia zajęć z podstaw informatyki.

Informatyka dla nauczycieli skierowana jest do osób posiadających ukończone studia wyższe I lub II stopnia, pracujących lub pragnących podjąć pracę jako nauczyciele w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceach.

W trakcie trwania studiów podyplomowych absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu podstaw informatyki, informa­tycznego wspomagania nauczania wybranych przedmiotów oraz nowoczesnych sposobów nauczania, w tym metody­kę nauczania na odległość. Absolwent poznaje podstawy transmisji sygnałów, projektowania lokalnych sieci kompute­rowych i sposobów ich zarządzania.

Zdobyty w toku studiów na zajęciach laboratoryjnych zasób wiedzy praktycznej pozwoli absolwentowi na swobod­ne posługiwanie się komputerem w swoim miejscu pracy i domu przy wykonywaniu różnego typu zadań jak: przygo­towywanie materiałów do zajęć, kontaktowanie się z uczniami i rodzicami oraz kadrą zarządzającą i dydaktyczną szko­ły za pośrednictwem sieci Internet, pobieranie informacji tekstowych i audiowizualnych z zasobów Internetu. Absolwentbędzie posiadał umiejętności umożliwiające samodzielne tworzenie prezentacji multimedialnych rozszerzających i wzbo­gacających metody przekazywania wiedzy w czasie zajęć dydaktycznych. Wiedza z zakresu projektowania i zarządza­nia lokalnymi sieciami komputerowymi oraz ochrony danych wraz z podstawami tworzenia systemów bazodanowychpozwoli absolwentowi na tworzenie na terenie szkoły komputerowych sieci informacyjnych, oferujących dostęp do za­sobów Internetu zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Poznanie podstaw nauczania na odległość pozwoli na pełniej­sze zaspokojenie potrzeb edukacyjnych osób z różnych przyczyn wykluczonych z typowego procesu nauczania.

Czas trwania: 3 semestry

Teleinformatyczne wspomaganie działalności gospodarczej

Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie efektywnego wykorzystania nowoczesnych technik i usług teleinformatycznych, w tym sieci Internet i jej zasobów, jako narzędzi wspomagających prowadzenie działalności gospodarczą. Nowoczesna gospodarka wymaga od osób w niej funkcjonujących posiadania wiedzy obejmującej wiele dziedzin: od typowo ekonomicznej, obejmującej podstawowe zasady efektywnego gospodarowania po znajomość nowoczesnych technik komunikacyjnych i technologii informacyjnych.
Celem studiów jest ukazanie wpływu, jaki nowoczesne techniki teleinformatyczne wywierają na funkcjonowanie zakładów produkcyjnych i usługowych oraz zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających efektywne wdrażanie i użytkowanie różnorodnych systemów i programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej. 
Studia podyplomowe adresowane są głównie dla osób posiadających wykształcenie wyższe prowadzących własną działalność gospodarczą, planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnionych lub p-szukujących zatrudnienia w sektorze:
- prywatnych przedsiębiorstw
- organizacji publicznych i edukacyjnych
- administracji państwowej i samorządowej
- służb mundurowych (straży miejskiej, policji i wojska)
Treść zajęć obejmuje następujące zagadnienia:
- podstawy e-biznesu, podstawy organizacji systemów informatycznych
- podstawy teleinformatyki i jej wpływu na sposób prowadzenia biznesu
- podstawowe strategie marketingowe, w tym marketingu internetowego
- zasadnicze programy użytkowe i systemy operacyjne
- podstawowe pojęcia z zakresu sieci komputerowych
- metody zarządzania nowoczesnymi sieciami komputerowymi
- podstawowe zasady bezpieczeństwa w środowisku sieciowym
- budowę strony internetowej i współczesne usługi multimedialne
- sposoby wykorzystania programów do tworzenia grafiki menadżerskiej i użytkowej
Po ukończeniu studium jego uczestnik potrafi:
- wdrożyć w jednostce gospodarczej elementy gospodarki elektronicznej obejmującej handel elektroniczny, elektroniczne transakcje i elektroniczny transfer funduszy
- zaprojektować i wdrożyć strategię marketingową obejmującą sieć Internet
- skompletować i uruchomić terminale sieciowe tj. komputer, przełącznik, router,
- konfigurować wybrane elementy sieci komputerowych, archiwizować i kompresować dane
- zainstalować systemy operacyjne rodziny Windows oraz podstawowe programy użytkowe oraz zarządzać ich aktualizacjami
- swobodnie wykorzystywać biurowe programy edycyjne i kalkulacyjne
- przedstawić graficznie dowolną zawartość w postaci prezentacji, wykonać stronę internetową
- wdrożyć podstawowe zasady bezpieczeństwa w środowisku sieciowym.

Czas trwania: 3 semestry

Studium pedagogiczne

Funkcjonuje ono jako jednostka międzywydziałowa, której zadaniem jest nadawanie uprawnień pedagogicznych zainteresowanym osobom. Oferta studium kierowana jest do studentów, jak i osób spoza uczelni legitymujących się dyplomem ukończenia wyższych studiów.Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne. Wielką zaletą studium pedagogicz­nego jest wysoko kwalifikowana kadra związana z oświatą, oraz najbardziej konkurencyjna w kraju stawka odpłat­ności za zajęcia. 

Czas trwania: 3 semestry 

ZASADY NABORU: złożenie dokumentów, tj. podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy (dostępnena stronie internetowej Uczelni), 2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej -100 zł na rachunek bankowy. Konto bankowe: 63102015920000230200845701

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Charakterystyka: uczestnikami kształcenia mogą być pielęgniarki i położne, które ukończyły szkołę medyczną, wyższą szkołę medyczną i posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej. Kształcenie podyplomowe dla pielęgniarek i położnych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 1966r. o zawodach pielęgniarki i położnej(Dz.U. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 197, poz. 1923) oraz szczegółowych programów nauczania zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

ZASADY NABORU: złożenie dokumentów, tj. formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie internetowej Uczelni) jednego zdjęcia, kserokopia 1 i 4 strony Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, dokonanie wpłaty określonej przez organizatora dla każdej formy kształcenia na rachunek bankowy: 63102015920000230200845701 

Zasady, kryteria i warunki przyjęć w roku 2017/2018

Uchwała nr 178/IV/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018

Wykaz dokumentów obowiązujących kandydatów na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie:

I. KANDYDACI NA STUDIA STACJONARNE SKŁADAJĄ BĄDŹ PRZEDKŁADAJĄ DO WGLĄDU NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. podanie o przyjęcie na wybrany kierunek i formę studiów (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),
 2. oryginał, odpis lub odpis notarialny świadectwa dojrzałości, lub dyplom IB, lub świadectwa EB, lub świadectwa dojrzałości albo innego dokumentu uzyskanego za granicą uznanego za równoważny odpowiedniemu świadectwu dojrzałości lub, w przypadku zdania matury do 2004 r. – świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo dojrzałości,
 3. zaświadczenie lekarskie wydane przez uprawionego lekarza, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych u kandydata do podjęcia studiów na kierunkach: pielęgniarstwo, pedagogika, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne,
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe, w kwocie ustalonej przez Rektora, na konto wygenerowane w systemie IRK, (do wglądu), w kwocie 85,00 zł,
 5. kserokopię dowodu osobistego przy składaniu dokumentów – (dowód osobisty do wglądu),
  f) oryginał lub odpis notarialny dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej – jeżeli wynik olimpiady nie jest wpisany do świadectwa dojrzałości,
 6. podczas rejestracji wprowadzić do systemu IRK zdjęcie w wersji cyfrowej (format JPG, 300 dpi, wymiar 2 x 2,5 cm - 300 x 375 pikseli).

II. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE

 1. Rekrutacja na studia prowadzona jest odrębnie dla każdego kierunku studiów.
 2. Rekrutacja na studia stacjonarne na wszystkie kierunki prowadzona jest na podstawie świadectw dojrzałości.
 3. Rekrutację studentów na I rok studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne do wysokości liczby studentów ustalonej limitem przyjęć.
 4. Warunkiem wpisania kandydata zakwalifikowanego na studia na listę osób przyjętych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2017/2018 jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów, zakwalifikowanie przez komisję rekrutacyjną oraz potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia studiów, złożonej w formie elektronicznej do 26 września 2017 roku.
 5. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, na wniosek kandydata-osoby niepełnosprawnej, który nie uzyskał wystarczającej do przyjęcia na studia liczby punktów, może zdecydować o przyjęciu go na studia poza limitem miejsc.
 6. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, u których nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do nauki na wybranym kierunku studiów.
 7. Laureaci olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Kandydaci mający ograniczony dostęp do internetu mają możliwość elektronicznej rejestracji na terenie Uczelni.

III. ZASADY KONKURSU ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA WSZYSTKICH KIERUNKACH UWZGLĘDNIAJĄ PRZEDMIOTY

Rekrutacja na studia stacjonarne na wszystkie kierunki prowadzona jest na podstawie świadectw dojrzałości. Ubiegający się o przyjęcie na studia podaje ze świadectwa dojrzałości trzy przedmioty z najwyższą punktacją - do wyboru, z trzech obowiązkowych (język polski, język obcy nowożytny, matematyka) i jednego dodatkowego, zdawanych na maturze.

Do konkursu wybiera się trzy przedmioty z najlepszymi wynikami.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE:

Na studia niestacjonarne kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

 1. Warunkiem przyjęcia na studia niestacjonarne jest złożenie wymaganych dokumentów.
 2. W przypadku, gdy liczba osób zgłoszonych jest większa niż ustalony limit, rekrutacja przeprowadzana jest zgodnie z zasadami przyjęć na studia stacjonarne.

Informacje o odpłatnościach za kształcenie na studiach niestacjonarnych znajdą się na stronie internetowej: www.pwszciechanow.edu.pl

IV. INTERNETOWA REKRUTACJA KANDYDATÓW DOSTĘPNA OD 5 CZERWCA 2017 R.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW na studia stacjonarne i niestacjonarne na wszystkie kierunki
od 5 czerwca do 20 września 2017 r.

– II etap – od 5 czerwca do 29 lipca 2017 r.
– II etap – od 1 sierpnia nie później niż do 20 września 2017 r.

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – odpowiednio 2 sierpnia 2017 r. i 22 września 2017 r.

Na studia niestacjonarne rekrutacja trwa do pierwszego terminu odbywania zajęć.

BIURO REKRUTACJI
Ciechanów ul. Narutowicza 9 pok. nr 18
06-400 Ciechanów
telefon bezpośredni 23 672 62 00 oraz tel. 23 672 20 50 wew. 180 lub 2011
fax 23 672 20 50 wew. 1162
e¬mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA Wszystkie szczegóły dotyczące studiów na poszczególnych kierunkach znajdują się w INFORMATORZE 2017/2018 na stronie Uczelni

Studia niestacjonarne

Inżynieria środowiska - odpłatność 2300 zł za semestr

 • specjalność: inżynieria komunalna
 • specjalność: sieci i instalacje płynowe
 • specjalność: technologie energetyczne

Mechanika i budowa maszyn - odpłatność 2400 zł za semestr

 • specjalność: inżynieria produkcji
 • specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne

Rolnictwo - odpłatność 2200 zł za semestr

 • specjalność: zarządzanie w agrobiznesie
 • specjalność: mechanizacja rolnictwa
 • specjalność: ochrona środowiska przyrodniczego

Ekonomia - odpłatność 2200 zł za semestr

 • specjalność: zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie międzynarodowym
 • specjalność: bankowość i rynek finansowy
 • specjalność: administracja i finanse sektora publicznego
 • specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Elektronika i telekomunikacja - odpłatność 2200 zł za semestr

 • specjalność: teleinformatyka
 • specjalność: techniki multimedialne

Informatyka - odpłatność 2300 zł za semestr

 • specjalność: inżynieria systemów oprogramowania (ISO-CSE in English)
 • specjalność: informatyka w procesach biznesowych

Pedagogika - odpłatność 2300 zł za semestr

 • specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 •  specjalność: logopedia

Bezpieczeństwo wewnętrzne - odpłatność 2200 zł za semestr

 • specjalność: zarządzanie kryzysowe 
 • specjalność: bezpieczeństwo informacyjne

Logistyka*

 • specjalność: logistyka i spedycja w transporcie drogowym
 • specjalność: logistyka w przedsiębiorstwie przemysłowym

Praca socjalna*

 • specjalność: praca socjalna w pomocy społecznej
 • specjalność: praca socjalna w obszarze przemocy i uzależnień

*kierunek będzie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

stopka