kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator2018


identyfikator2

 

horyzont

 • Aktualizacja: 16 styczeń 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

 

Inżynieria

is infor
 
Absolwenci specjalności Inżynieria Komunalna będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych gospodarki komunalnej obszarów małych miast i wsi. Będą również przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Realizowany program dydaktyczny pozwala absolwentom na ubieganie się o uprawnienia określone w krajowych przepisach prawa budowlanego.
Absolwenci PWSZ specjalności Inżynieria Komunalna uzyskają:
 • solidne wykształcenie w zakresie matematyki, fizyki i chemii stosowanych w praktyce inżynierskiej, umiejętność projektowania, realizacji i eksploatacji podstawowych systemów infrastruktury technicznej z zakresu: - zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, - ciepłownictwa i ogrzewnictwa, - wentylacji i klimatyzacji, - gazownictwa, - uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, - unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania miast,
 • znajomość podstaw ekonomii, zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej oraz praktyczną znajomość co najmniej jednego języka obcego
 • przygotowanie do kontynuacji studiów na II stopniu w technicznej uczelni akademickiej oraz ustawicznego kształcenia zawodowego.

Inżynieria środowiska to jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania, a w przypadku dewastacji środowiska (np. w wyniku katastrof, zbyt intensywnej działalno­ści gospodarczej, awarii), zmierzające do przywrócenia tej równowagi. Inżynieria środowiska swoim zakresem obejmuje takie zagadnienia i kierunki badań jak unieszkodliwianie ścieków i odpadów, zaopatrzenie w wodę, ogrzewnictwo i klimatyzację, ochrona powietrza, monitoring i ochrona środowiska (inżynieria ekologiczna), gazownictwo, chłodnictwo, energetyka.

Studia na kierunku inżynieria środowiska mają charakter techniczny i techniczno­przyrodniczy.
Kształcenie realizowane jest w for mie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego stopnia.
Absolwent tego kierunku posiada wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych.

Ponadto absolwent jest przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo­budowlanych i produkcyjno­ ­handlowych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji.

Przedmioty na kierunku inżynieria środowiska

Przedmioty podstawowe

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Rysunek techniczny i geometria wykreślna
 • Ochrona środowiska
 • Hydrologia oraz nauki o ziemi
 • Mechanika płynów
 • Termodynamika techniczna
 • Biologia i ekologia
 • Inżynieria chemiczna
 • Materiałoznawstwo
 • Podstawy informatyki
 • Budownictwo

Przedmioty kierunkowe

 • Podstawy geologii i geotechniki
 • Sieci gazowe, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne
 • Instalacje wodociągowo­kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjno­klimatyzacyjne i gazowe
 • Technologie energetyczne
 • Gospodarka odpadami

Przedmioty uzupełniające

 • Język obcy do wyboru
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot humanistyczny – do wyboru
 • Ochrona własności intelektualnej
 • BHP i ergonomia
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Ekonomia

SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA KOMUNALNA
Przedmioty specjalnościowe

 • Wymiana ciepła i masy
 • Elektrotechnika i elektronika
 • CAD
 • Podstawy konstrukcji mechanicznych
 • Technologia informacyjna
 • Geodezja inżynierska
 • Instalacje elektryczne
 • Technologia, wykonawstwo i kosztorysowanie robót
 • Odnawialne źródła energii
 • Podstawy metrologii
 • Elementy techniki pomiarowej
 • Stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie
 • Systemy gospodarowania odpadami przemysłowymi
 • Ochrona powietrza, wód gruntowych i rekultywacja gruntów
 • Prawo w ochronie środowiska
 • Seminarium dyplomowe (specjalnościowe)
 • Projekt inżynierski

SPECJALNOŚĆ: SIECI I INSTALACJE PŁYNOWE

Sieci i instalacje płynowe to nowa specjalność. Utworzono ją, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku. Poszukiwani są bowiem inżynierowie posiadający wiedzę projektowo­eksploatacyjną w zakresie sieci ciepłowniczych, gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych. Studenci tej specjalności otrzymają w ramach wykładów wiedzę dotyczącą:

 • podstaw teoretycznych przepływu płynów w rurociągach,
 • zasad projektowania oraz eksploatacji systemów płynowych,
 • obliczeń wytrzymałościowych ciśnieniowych układów rurowych, prawidłowej pracy urządzeń,
 • aparatury kontrolno­pomiarowej wykorzystywanej w układach sieciowych,
 • projektowania układów przesyłowych i dystrybucyjnych mediów płynowych,
 • obliczeń hydraulicznych sieci płynowych,
 • oporów miejscowych i liniowych,
 • doboru średnic,
 • strat ciśnienia w sieciach,
 • ciągów redukcyjno­pomiarowych,
 • reduktorów ciśnienia, zasad doboru reduktorów, systemów zabezpieczeń,
 • tłoczni, sprężarek, pomp i przepompowni,
 • urządzeń do pomiaru strumienia przepływu,
 • metody biernej i czynnej ochrony rurociągów przed korozją,
 • bezwykopowych metod renowacji rurociągów,
 • norm technicznych wymaganych przy projektowaniu,
 • norm dotyczących ochrony środowiska.

W pracowni komputerowej w czasie ćwiczeń audytoryjnych studenci zapoznają się z najnowszymi programami do obliczeń hydraulicznych sieci płynowych (ciepłowniczych, gazo wych, kanalizacyjnych i wodociągowych), projektowania sieci oraz doboru wymiarów geometrycznych elementów sieci. Ćwiczenia wykonywane będą w większości na rzeczywistych sieciach. Z kolei ćwiczenia projektowe będą polegały na samodzielnym wykonaniu przez każdego studenta projektu wybranej instalacji, sieci lub elementu sieci wraz z niezbędnymi obliczeniami.

Praktyka technologiczna – 9 tygodni.
Praktyka dyplomowa – 3 tygodnie.

stopka