You are here: HomeInformacje podstawowe

dla kandydata

A-pwsz-1 R-pwsz-1
Russian       |      English

DLA KANDYDATA

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Informacje ogólne

HARMONOGRAM REJESTRACJI I REKRUTACJI KANDYDATÓW DO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE NA ROK 2019/2020


HARMONOGRAM REJESTRACJI I REKRUTACJI KANDYDATÓW DO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE NA ROK 2019/2020 - Kierunek Pielęgniarstwo studia magisterskie drugiego stopnia - stacjonarne i niestacjonarne.


Informacje dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020


Rejestracja na studia prowadzona jest online.
Wszystkich kandydatów zapraszamy na stronę systemu IRK


Oferta kierunków i specjalności


UCHWAŁA SENATU NR 102/V/2018 z dnia 14.12.2018

Szanowna/y Kandydatko/cie !

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie kwestionariusza ankiety. Celem badania jest podniesienie jakości przekazywanych informacji oraz usprawnienie kontaktów z przyszłymi studentami. Poniższy kwestionariusz ankiety ma charakter anonimowy.

Dziękujemy!

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne są bezpłatne

Biuro Rekrutacji

ul. Narutowicza 9, pok. nr 18
06-400 Ciechanów
telefon bezpośredni 0-23 672 62 00
oraz tel. 0-23 672 20 50 wew. 180
fax. 0-23 672 20 50 wew. 1162
e-mail: rekrutacja@pwszciechanow.edu.pl

Dokumenty w Biurze Rekrutacji można składać
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-16:00

(oraz soboty 7,14,21.09.2019 - w godzinach 9:00 - 13:00)

UWAGA - 16.08.2019 Biuro Rekrutacji nieczynne


Pobierz formularz rejestracji kandydatów na studia podyplomowe!

Studia podyplomowe (formularz i kwestionariusz)


Studia stacjonarne i niestacjonarne

Wydział Inżynierii i Ekonomii

06–400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9
tel./fax 23 672 30 75
e-mail: wie@pwszciechanow.edu.pl

EKONOMIA (studia licencjackie 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• specjalność: zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
• specjalność: bankowość i rynek finansowy
• specjalność: administracja i finanse sektora publicznego
• specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

INFORMATYKA (studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• specjalność: inżynieria systemów oprogramowania (ISO-CSE In English)
• specjalność: informatyka w procesach biznesowych

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• specjalność: inżynieria komunalna
• specjalność: sieci i instalacje płynowe
• specjalność: technologie energetyczne

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• specjalność: inżynieria produkcji
• specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne
specjalność: mechatronika NOWOŚĆ !!!

ROLNICTWO (studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• specjalność: zarządzanie w agrobiznesie
• specjalność: mechanizacja rolnictwa
• specjalność: ochrona środowiska przyrodniczego
ZARZĄDZANIE (studia II stopnia o profilu praktycznym) NOWOŚĆ !!!

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych

06–400 Ciechanów, ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax 23 672 22 13
e-mail: wzk@pwszciechanow.edu.pl

PIELĘGNIARSTWO (studia licencjackie 3-letnie, stacjonarne)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (jednolite studia magisterskie 5-letnie, stacjonarneNOWOŚĆ !!!

PRACA SOCJALNA (studia licencjackie 3-letnie, stacjonarne)

• specjalność: praca socjalna w pomocy społecznej
• specjalność: praca socjalna w obszarze przemocy i uzależnień
PIELĘGNIARSTWO - studia II stopnia o profilu praktycznym *

Zamiejscowy Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych

06–500 Mława, ul. Warszawska 52
tel./fax 23 654 98 08
e-mail: wed@pwszciechanow.edu.pl

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne)

• specjalność: teleinformatyka
• specjalność: elektronika przemysłowa

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (studia licencjackie 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• specjalność: zarządzanie kryzysowe
• specjalność: bezpieczeństwo informacyjne
• specjalność: rzecznik prasowy służb mundurowych

LOGISTYKA (studia licencjackie 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne)

• specjalność: logistyka i spedycja w transporcie drogowym
• specjalność: logistyka w przedsiębiorstwie przemysłowym

* kierunki będa uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW
Studia niestacjonarne będą uruchomione pod warunkiem zrekrutowania wymaganej liczby kandydatów

Zasady przyjęć na studia:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Ciechanowie jednorazowa opłata za postępowanie rekrutacyjne na studia wynosi 85 zł.

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie prowadzona jest na podstawie świadectw dojrzałości. Kandydat wybiera ze świadectwa dojrzałości trzy przedmioty spośród zdawanych na maturze z najwyższą punktacją. Na studia drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kopię oryginału lub odpisu albo odpis notarialny jednego z tych dokumentów (oryginał do wglądu) oraz złoży kopię oryginału suplementu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kandydata. Kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach w zakresie programowym zbliżonym do kierunku studiów drugiego stopnia, jeżeli po uzupełnieniu programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 15 punktów ECTS, możliwe będzie uzyskanie przez nich dyplomu ukończenia tych studiów. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym, których absolwenci będą mogli podjąć studia z ewentualnym warunkiem uzupełnienia programu o dodatkowe punkty ECTS zawiera się w następujących dziedzinach:

  1. dziedzina nauk społecznych
  2. dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych,
  3. dziedzina nauk rolniczych,
  4. dziedzina nauk humanistycznych.

Na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Wskazane załączenie dokumentów potwierdzających aktywność o charakterze naukowym (opracowania naukowe, autorstwo, współautorstwo), udział w konferencjach naukowych (bierny, aktywny). Kandydaci składają kopię oryginału lub odpisu (oryginał do wglądu) albo odpis notarialny jednego z tych dokumentów. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, będą przyjmowani na podstawie kryteriów:

  1. średnia ocen z toku studiów,
  2. punkty za ocenę z egzaminu dyplomowego,
  3. punkty za ocenę z pracy dyplomowej,
  4. aktywność o charakterze naukowym (autorstwo, współautorstwo).

Na studia niestacjonarne kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń a w przypadku przekroczenia limitu miejsc na zasadach konkursu wyników rekrutacji.

Terminy składania dokumentów:

- I etap - od 10 czerwca do 27 lipca 2019 r.
- II etap - od 01 sierpnia nie później niż do 21 września 2019 r.
- III etap rekrutacja uzupełniająca - od 29 września do 02 października 2019 r.

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego:

- I etap - 2 sierpnia 2019 r.
- II etap - 26 września 2019 r.
- III etap - 04 października 2019 r.

Studia niestacjonarne są odpłatne, koszty opłat czesnego za semestr wynoszą:

Bezpieczeństwo wewnętrzne (6 sem.) 2500 zł 
Ekonomia (6 sem.) 2500 zł
Informatyka (7 sem.) 2600 zł
Inżynieria środowiska (7 sem.) 2600 zł
Mechanika i budowa maszyn (7 sem.) 2600 zł 
Rolnictwo (7 sem.) 2500 zł
Logistyka (6 sem.) 2500 zł
Zarządzanie (4 sem.) studia drugiego stopnia 2600 zł
Pielęgniarstwo (4 sem.) studia drugiego stopnia 2500 zł

ZAPRASZAMY

stopka