wybitne osiągnięcia naukowe dla studentki pielęgniarstwa

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentki pielęgniarstwa

W dniu 7 grudnia 2012 r. Pani prof. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie rankingów przedstawionych przez Zespół 27 ekspertów reprezentujących osiem obszarów nauki i sztuki) podjęła decyzję o przyznaniu 969 stypendiów dla studentów (spośród 4.532 zgłoszonych wniosków). Wnioski oceniane były metodą punktową. Kryterium średniej ocen stanowiło 5% ogólnej oceny punktowej, zaś wniosek oceniany był głównie pod kątem wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych.
Wśród wyróżnionych znalazła się Olga Dąbrowska - studentka III roku stacjonarnych studiów licencjackich kierunku PIELĘGNIARSTWO z Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, która otrzymała stypendium za osiągnięcia naukowe.

Pani Olga była jedną spośród siedmiu stypendystek kierunku pielęgniarstwo w ogóle, w tym tylko jedną z dwóch reprezentujących Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, a jedyną z PWSZ w Ciechanowie.
Nasza stypendystka jest aktywnym członkiem Studenckiego Koła Naukowego działającego przy WOZiNH. Jej działania cechuje duża samodzielność, przy jednoczesnej krytycznej wrażliwości oraz bardzo dobrej współpracy z opiekunami SKN. 16 stycznia 2013 roku na posiedzeniu Senatu PWSZ w Ciechanowie, JM Rektor doc. dr Leszek Zygner przekazał gratulacje Pani Oldze, wyrażając uznanie i życząc dalszych sukcesów!