Pierwsze miejsce na V Międzyuczelnianej

Pierwsze  miejsce na V Międzyuczelnianej
Olimpiadzie Pielęgniarskiej w Opolu
dla  Agnieszki Jurkiewicz
studentki pielęgniarstwa
Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

W dniu 15 maja 2014 r. w PMWSZ w Opolu miało miejsce prawdziwe „święto nauki”.
W tym dniu  odbył się finał  V Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlinskiej i  II Międzyuczelniana Konferencja Kół Naukowych. 

Tematem  finału Olimpiady, tj. prezentacji przygotowanych przez finalistki prezentacji  był temat: Humanistyczny wymiar zawodu pielęgniarki. Prezentacje  oceniało  jurry, w skład którego weszli pracownicy naukowi reprezentujący Uczelnie, z których wywodzą się finalistki, specjaliści z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych (psychologii i pedagogiki) oraz przedstawiciele władz samorządowych.

W Finale Olimpiady wzięli udział studenci, którzy uzyskali największą liczbę punktów przechodząc przez poszczególne jej etapy, tj: test wiedzy z pielęgniarstwa oraz przygotowanie procesu pielęgnowania w oparciu o studium przypadku. 

Niżej wymienieni  studenci reprezentowali  następujące Uczelnie:

Patronat nad V Międzyuczelnianą Olimpiadą Pielęgniarską im. Janiny Fetlińskiej objęli: Urząd Marszałkowski w Opolu oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

PONADTO  STUDENTKI  KIERUNKU PIELĘGNIARSTWA
Karolina Szostak i Krystyna Zalewska – otrzymały wyróżnienie za  nowatorką prezentację prac na odbywającej się jednocześnie Międzyuczelnianej Konferencji Kół Naukowych.