Jesteś tutaj: HomeAktualności wydziałoweKonkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych

Informacja dla nowych studentów

Drodzy studenci,

w naszej Uczelni funkcjonują platformy internetowe, służące do elektronicznej komunikacji. Są to m. in.:

  • Moodle - platforma edukacyjna, na której zamieszczane są aktualne plany zajęć oraz bieżące informacje dotyczące spraw studenckich, zaliczeń, egzaminów, itd.
  • WIRTUALNY DZIEKANAT - sprawdzanie ocen, zaległości finansowych i numerów kont
  • Katalog biblioteczny OPAC - wyszukiwanie i sprawdzanie dostępności zbiorów znajdujących się w Bibliotece Uczelnianej

Korzystanie z powyższych platform to najszybsza, a czasami jedyna droga do uzyskania niezbędnych informacji. Aby uzyskać do nich dostęp, zapoznaj się z poniższą instrukcją:

  SPOSOBY LOGOWANIA DO PLATFORM INTERNETOWYCH
(Wirtualny Dziekanat, moodle, katalog biblioteczny OPAC)

PAMIĘTAJ: konta na powyższych platformach są powiązane z Twoim nr albumu oraz adresem e-mail podanym podczas rejestracji w IRK.

Jeśli korzystasz z innego adresu e-mail, powiadom o tym dziekanat lub dział informatyczny, ponieważ jeśli utracisz dostęp do którejś z powyższych platform (problemy z zalogowaniem, zapomnisz hasła, itp.) i będzie potrzebna nasza pomoc, wówczas wysyłamy nowe dane logowania na adres e-mail znajdujący się w naszej bazie.

Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych

Ciechanów, dnia 15.07.2013 r.

Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych w roku akademickim 2013/2014 w formie umowy o dzieło.

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1. Spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późniejszymi zmianami);
2. Posiadają, co najmniej tytuł zawodowy magistra;
3. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć w danej dziedzinie, dorobek naukowy i dydaktyczny w obrębie reprezentowanej dyscyplinie naukowej;
II. Przewiduje się powierzenie prowadzenia zajęć na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych na kierunku pielęgniarstwo z następujących przedmiotów:

Lp. Przedmiot Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Forma zajęć
1 Anatomia ćwiczenia -
2 Patologia wykłady, ćwiczenia wykłady
3 Mikrobiologia i parazytologia wykłady, ćwiczenia wykłady
4 Farmakologia wykłady wykłady
5 Radiologia wykłady wykłady
6 Psychologia wykłady, ćwiczenia wykłady
7 Socjologia wykłady, ćwiczenia wykłady
8 Prawo wykłady wykłady
9 Podstawy pielęgniarstwa: Historia pielęgniarstwa wykłady -
10 Język migowy ćwiczenia ćwiczenia
11 Choroby wewnętrzne wykłady wykłady
12 Psychiatria wykłady wykłady
13 Anestezjologia wykłady wykłady
14 Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia wykłady, ćwiczenia wykłady
15 Geriatria wykłady wykłady
16 Opieka paliatywna wykłady wykłady
17 Podstawy ratownictwa medycznego ćwiczenia -

III. Przewiduje się powierzenie prowadzenia zajęć na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych na kierunku kulturoznawstwo z następujących przedmiotów:

1. Wybrane zagadnienia z reżyserii i kompozycji tańca ćwiczenia
2. Taniec towarzyski/nowoczesny ćwiczenia

IV. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, mieszczącego się w budynku PWSZ w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 51 następujących dokumentów:

1. Podanie o zawarcie umowy o dzieło w danym roku akademickim.
2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Oświadczenie o niekaralności, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaraniu karą pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony/zawierające, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz stwierdzenie, że składający oświadczenie jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
5. Ksero dyplomów (poświadczone za zgodność).
6. Dokumentację potwierdzająca doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w danej dziedzinie
7. Dokumentację dorobku naukowego/dydaktycznego, ukończone specjalizacje i inne formy doskonalenia zawodowego.

V. Maksymalne stawki brutto za prowadzenie jednej godziny zajęć dydaktycznych wynoszą w zł:

1. Dla profesora zwyczajnego – 90,00,
2. Dla doktora habilitowanego – 80,00,
3. Dla doktora – 65,00,
4. Dla magistra – 50,00.

VI. Zawarta umowa będzie obowiązywała w roku akademickim 2013/2014.

VII. Wynagrodzenie za zrealizowane zajęcia dydaktyczne będzie wypłacane dwa razy w roku akademickim po semestrze zimowym oraz po semestrze letnim, zgodnie ze złożonym rozliczeniem (rachunkiem).

VIII. Podstawowym kryterium wyboru oferty przez komisję jest posiadanie stosownego wykształcenia, doświadczenia w prowadzeniu zajęć z danej dziedziny oraz dorobek naukowy lub dydaktyczny kandydata.

IX. Decyzja komisji nie podlega procedurom odwoławczym.

X. Termin składania dokumentów: 03 wrzesień 2013 r. – 06 wrzesień 2013 r.

XI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 09 września 2012r.

XII. Szczegółowych informacji udziela dziekanat Wydziału Ochrony Zdrowia mieszczący się w budynku PWSZ w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 51. Tel./fax: (23) 672 22 13; Tel.: (23) 674 37 04.

XIII. Powiadomienie o wynikach postępowania konkursowego następuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Uczelni, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Osobę, której oferta została wybrana komisja powiadomi w formie pisemnej o dokonanym wyborze.

Dziekan
Wydziału Ochrony Zdrowia
i Nauk Humanistycznych

dr Bożena Ostrowska

stopka